FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
87 záznamů

Lštění - sv. Jan Křtitel

Uprostřed obce Lštění stojí kostel sv. Jana Křtitele připomínaný již v roce 1362. V 18. a 19. století následovaly opravy, které značně změnily jeho původní vzhled. V roce 1998 byla provedena oprava střechy a fasády. Ve věži kostela je zvon odlitý v r. 1570 Brikcím z Cymperku.

Luženičky - sv. Antonín

Kostel sv. Antonína Paduánského v Luženičkách nechal postavit vlastním nákladem zdejší rodák Matěj Blacký v roce 1935.

Maxov - sv. Jan Křtitel

Současný kostel sv. Jan Křtitele byl vystavěn v r. 1822 na místě starší svatyně. Koncem 90. let 20. století došlo k jeho opravě.

Meclov - sv. Michael

Kostel je připomínaný již v r. 1384 s dodatečnou věží rovněž z 2. poloviny 14. století. Přestavěn byl v 16. století a znovu v 18. století (věž byla zvýšená v roce 1725), k dalším úpravám došlo v 19. a 20. století.

Mělnice - sv. Jiljí

Stavba má zřejmě jádro z konce 13. století, o čemž svědčí románské okénko ve věži. Kostel je stavbou z poloviny 14. století. Celý kostel je opatřen nástěnnými novogotickými malbami s obrazy s biblickými náměty. Na kostele byla v roce 1996 opravena krytina a snad i krov. Jiné práce nebyly provedeny, stavba je bez žlabů a vymlácenými okny, zavlhčena a dál chátrá.

Merklín - sv. Mikuláš

Kostel sv. Mikuláše pochází již ze 14. století. Přestavěn byl na konci 17. století. V r. 1817 při požáru města byl kostel značně poškozen. V r. 1818 však již byl opraven. Loď kostela s polygonálním závěrem je obdélně klenutá a v jihozápadním nároží stavby opatřena věží. K presbyteriu je přistavěna kaple sklenutá eliptickou klenbou. U schodiště směřujícího ke kostelu stojí sochy sv. Floriána a sv. Notburgy z roku 1765. Byly zhotoveny nákladem rodu Morzínů pro výzdobu Merklínského zámeckého areálu, odkud byly v pozdějších letech přeneseny před kostel.

Milavče - sv. Vojtěch

Dějiny milavečského kostela sv. Vojtěcha se začínají psát teprve od poloviny 18. stol. Ve středověku náležela ves pod duchovní správu fary při kostele Navštívení Panny Marie (dnes kostel U Svatých) v Domažlicích na Dolejším předměstí. V 17. stol. byly Milavče s Bozdíží přifařeny ke kostelu v Třebnicích. Ve vsi stála pouze kaple, o níž se historické prameny zmiňují v r. 1644 v souvislosti s její obnovou. Teprve o 100 let později prosadili Milavečtí výstavbu nové vlastní svatyně. Kostel založený v místech starší kaple vyrostl mezi léty 1741 - 1748. Jako jeho stavitel je uváděn Antonín Spannbruckner z Prahy. Interiér se inspiroval K.I. Diezenhoferem, ovšem není dynamicky zcela dokonalý. Na stěnách a stropu se nachází fresky se zobrazením života sv. Vojtěcha od malíře F.J.Luxe, na některých freskách je znát pozdější přemalba. Další fresky zase zobrazují legendu o sv. Vojtěchovi a pasákovi či Apoteózu sv. Vojtěcha. Na hlavním oltáři pocházejícím z roku 1755 se nachází sochy sv. Norberta se Zikmundem a Ivana s Ludmilou, boční oltáře sv. Víta a Václava a kazatelna pochází z roku 1753. V kostele se nachází zvony z roku 1875 od plzeňských zvonařů.

Mířkov - sv. Vít

Kostel se připomíná poprvé v roce 1384 a je patrně dílem stavební huti, která stavěla biskupský hrad v Horšovském Týně. Dnešní podoba kostela je z 15. století, po polovině 18. století byl kostel upraven a zbarokizován. Ke kostelu byla dodatečně přistavěna horní polovina věže. Na věži visí dva zvony. Kostel byl opraven roku 1992.

Mrákov - sv. Vavřinec

Kostel sv. Vavřince byl postaven nákladem náboženské matice v letech 1811–1813 na místě dřevěné kaple z roku 1783. V roce 1861 vyhořela kostelní věž. Z vlastních zdrojů farnosti a svépomocí byl kostel v 90. letech 20. století opraven.

Mutěnín - sv. Bartoloměj

Kostel je původně gotický ze 14. st., přestavba proběhla v 16. století, věž byla upravena r. 1687. Mezi lety 1707–1712 byla přestavěna loď a v 19. st. byl kostel pronikavě upraven. Pod kostelem je hrobka Vidršpergárů, která je v podlaze označena velkým křížem. Gotický presbytář je vyzdoben středověkými freskami.

Nemanice - sv. Jan Nepomucký

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého - stavba pochází z let 1781-1784. Kostel byl vystavěn pod patronací rodu Stadionů. Za komunismu kostel chátral a několikrát bylo uvažováno i o jeho demolici. Naštěstí ale přišel rok 1989 a otevření hranic a rekonstrukce stavby se ujali původní obyvatelé Nemanic - Němci. Oprava byla zahájena v roce 1991 a trvala skoro 5 let. Dnes je kostel opět chloubou obce a občas se v něm konají i bohoslužby.

Nýrsko - sv. Tomáš

Kostel sv. Tomáše je gotický, je připomínán již r. 1352 (věž je asi o 100 let starší). V 18. století byl barokně upraven, také byla přistavěna kaple Panny Marie. Barokní oltáře pocházející z let 1777 – 1779 jsou dílem truhláře a řezbáře Jakuba Brandla z Nýrska.

Ostromeč - Srdce Páně

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je z roku 1889.

Osvračín - Narození Panny Marie

Kousek od zámku stojí v Osvračíně kostel Narození Panny Marie. Kostel byl snad postaven již ve 14. století, byl původně gotický. V 18. stol. byl barokně přestavěn.

Pasečnice - sv. František z Assisi

Malý kostel sv. Františka z Assisi v Pasečnici je nejmladší sakrální stavbou na domažlickém okrese. Vystavěn byl v roce 2003, vysvěcen 4. října 2003 a je ve vlastnictví obce. Do vystavění kaple se v obci držela pouť na sv. Vavřince.

Pivoň - Zvěstování Páně

Bývalý klášter augustiniánů, založený v r. 1147 (první klášter augustiniánů na našem území), v r. 1420 zpustošen husity (s nedalekým hradem Starým Herštejnem), vyhořel v roce 1573, pak byl přestavěn r. 1595. Značné škody utrpěl klášter v třicetileté válce při drancování Švédy (1641 a 1648). Pak přišla pro Pivoň doba rozkvětu – klášteru náleželo 12 vsí a 136 poddaných. Proto mohl být v roce 1666 postaven velký refektář, rozšířen původní kostel a postaveny ambity. Klášter byl obnoven r. 1773, zrušen za Josefa II. r. 1785, v roce 1800 prodán a používán jako obytný objekt, r. 1843 přikoupen k poběžovickému panství. Po roce 1945 obsadila klášter Pohraniční stráž. Kostel v roce 1953 vyhořel, nová střecha byla postavena v roce 1968, mezitím se zřítila klenba. Církev převedla kostel roku 2003 na Občanského sdružení pivoňského kláštera Aurelius.

Pleš - sv. Křtitel

Nejstarší zmínka o vsi se objevuje v roce 1606. Lokalií se stává roku 1787, farností roku 1858. Matriky jsou vedeny od r. 1784. Kostel je z doby před r. 1686. Předtím zde byla v roce 1684 založena kaple, jejíž postupnou přestavbou kostel vznikal. Pleš patří k největším zaniklým obcím Českého lesa. Také této významné lokalitě předcházela stará páteříková sklárna, která pracovala na drsné planině vzdálené 6 km jižně od Železné v blízkosti falckého Friedrichshängu. V obci stály dva kostely. Ve zbytcích se zachoval pouze kostel sv. Jana Křtitele, obklopený hřbitovem, jehož zříceniny byly po r. 1990 pietně upraveny za podpory německých rodáků.

Poběžovice - Nanebevzetí Panny Marie

Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích byl založen kolem roku 1500 Dobrohostem z Ronšperka. Ve druhé polovině 17. století proměnila stavbu vyhořelého kostela barokní přestavba. Svatyně měla původně v průčelí dvě věže. Kolem roku 1900 byla věž napravo od vstupu snesena a celý objekt opraven. Interiér kostela, krytý dřevěným kazetovým stropem, obsahuje zařízení, které pochází ze 17.-19. století. Hlavní oltář zdobí raně barokní socha Panny Marie. Nechybí zde ani hlavní český patron – Svatý Václav. Kostel měl sloužit i jako pohřební místo držitelům a majitelům Ronšperka. V presbyteriu jsou zachovány mimo náhrobních desek Dobrohosta z Ronšperka (+1506) a Petra ze Švamberka (+1575) dva náhrobníky rodiny von Coudenhove aj. Zařízení kostela pochází ze 17. až 19. stol.Zajímavý je i obraz Svatého Mikuláše, který sem byl přenesen z nedalekého kostela v Šitoboři, jehož založení se datuje už do 13. století, ale od konce 20. stol. je zříceninou. Poběžovická barokní fara byla postavena koncem 17. století, stojí rovněž na horní části náměstí a byla zpočátku využívána i jako škola. Vedle fary se nachází i detailně propracovaná socha Svatého Jana Nepomuckého, údajně jde o dílo Jana Brokofa z roku 1682.

Pocinovice - sv. Anna

Kostel sv. Anny v Pocinovicích je z let 1805 – 1806 postavený v empírovém slohu.

Poleň - Všech svatých

Kostel Všech Svatých pochází ze 14. století. Na návsi je památná lípa Dobrovského, stará cca 250 let.