FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Dalimil

 • 1347
Narozen pravděpodobně ve druhé polovině 13. století. Šlechtic, domnělý autor první česky psané, veršované kroniky z počátku 14. století, zvané dříve Kronika Boleslavská. Zřejmě člen johanitské komunity, vlastním jménem Jindřich z Varnsdorfu. Ve své kronice připomíná i vítěznou bitvu Břetislava I. s císařem Jindřichem III. v „Bavorském lese“ u Domažlic, bližší lokalizace i datum chybějí, výslovně však uvádí pomoc strážců hranic „Chodů“ (jedná se o bitvu u Brůdku ve Všerubském průsmyku roku 1040).Zdroj: www.mekbn.cz

Danielides Matěj

Vzdělával se na školách v Sušici, Táboře a Domažlicích, odkud odešel ke svému strýci Václavu Pogoniovi Sušickému, rektoru školy u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. Roku 1602 odešel do Vitenberka.Zdroj: www.mekbn.cz

Danihelka František

 • 17. květen 1947, Domažlice
 • 10. květen 2014
Vyrůstal v Klenčí, kde jako chlapec vstoupil do klenečského národopisného souboru, kde dosáhl úspěchu jako vypravěč chodských poudaček. U dudáka Bohumila Krause získal základy hry na dudy. V roce 1972 se stal důstojníkem Pohraniční stráže a v Poběžovicích založil dudáckou muziku PS, která vystupovala na četných národopisných slavnostech v celé republice. Pravidelně vystupoval jako dudák i vypravěč na Chodských slavnostech. V profesní kariéře dosáhl hodnosti podplukovníka a funkce šéfa kultury PS. Dálkově vystudoval FF Univerzity Karlovy, obor teorie kultury. V roce 1992 odešel do civilu a stal se učitelem na ZŠ ve Zbraslavi. V roce 2002 odešel do důchodu. Se souborem PS absolvoval přes 300 vystoupení. Jeho muzice bylo v roce 1975 uděleno uznání ministra kultury.Zdroj: www.mekbn.cz

Decker Jan

 • 9. červenec 1949
Hráč košíkové, od 15 let činný jako pomocný trenér, později jako trenér u mužů A i B mužstva. Působil také jako hlasatel při zápasech.Zdroj: www.mekbn.cz

Destinnová Ema

 • 26. únor 1878, Praha
 • 28. leden 1930, České Budějovice
Pocházela z bohaté vlastenecké rodiny, otec byl známý pražský podnikatel a mecenáš (podporoval V. Brožíka, J. Nerudu). Byla nejstarší z pěti dětí, dětství prožila v Milešově u Příbrami, kde měl otec doly. Domácím učitelem jejích tří bratrů byl Adolf Wenig, manžel její sestřenice. Na otcovo přání se brzy věnovala přípravě na operní dráhu. Od roku 1892 studovala zpěv u manželů Loeweových (po M. Loewe-Destinnové převzala i umělecké jméno). Debutovala r. 1898 v Královské opeře v Berlíně, kde působila do r. 1908. Světovou proslulost získala na četných pohostinských vystoupeních. Mezi léty 1908-1916 zpívala v Metropolitní opeře. Po návratu domů v roce 1916 jí byly pro podezření na styky s protirakouským odbojem zakázány pobyty v cizině. Žila na svém zámečku ve Stráži nad Nežárkou. Po válce podnikla řadu pohostinských vystoupení doma i v cizině, ale obnovit staré kontakty se jí již nepodařilo. Roku 1923 se provdala za důstojníka letectva J. Halsbacha. Pohřbena byla na vyšehradském Slavíně. Dne 26. října 1926 vystoupila na samostatném koncertu v Domažlicích, konaném v Sokolském domě. Zpívala tehdy písně J. Jindřicha a mimo jiné i Bulačinu. Známý je její blízký vztah a hluboký obdiv k němu. Počátek jejich korespondence spadá do r. 1906.Zdroj: www.mekbn.cz

Dientzenhofer Kilián Ignác

 • 1. září 1689, Praha
 • 18. prosinec 1751, Praha
Nejvýznamnější architekt a stavitel českého baroka, syn Kryštofa Dientzenhofera. Jeho západočeské působení je spojeno hlavně se sakrálními stavbami a se zakázkami velkých řádů, především kladrubských benediktinů, tepelských premonstrátů, chlumských křížovníků a snad i plaských cisterciáků a klatovských jezuitů. Podle jeho návrhů byl vystavěn i klášter augustiniánů v Domažlicích v letech 1711-1740.Zdroj: www.mekbn.cz

Dítě Emanuel ml.

 • 22. září 1862, Praha
 • 24. červenec 1944, Praha
Malíř oltářních a figurálních obrazů, profesor Umělecko-průmyslové školy v Praze. Byl synovcem malíře J. V. Myslivečka. Absolvoval studium na akademii v Praze v letech 1880-82. Podnikl studijní cestu do Mnichova spolu s L. Maroldem.Zdroj: www.mekbn.cz

Dobiáš Jaroslav

 • 2. duben 1874, Bukovka u Pardubic
 • 1943, Praha
První farář Českobratrské církve evangelické v Domažlicích. V průběhu 1. sv. války jezdil po USA a pořádal přednášky o českých dějinách. Po vzniku Československa se vrátil do vlasti. Mezi krajany v Americe pořádal sbírky, z jejichž výnosu byl pořízen Husův dům v Domažlicích a Žižkův dům ve Kdyni. V Domažlicích působil od 21. 4. 1922 do 22. 9. 1926, kdy odešel do Uhříněvsi u Prahy.Zdroj: www.mekbn.cz

Dobrovský Josef

 • 17. srpen 1753, Ďarmoty (nyní Balassagyarmat, Maďarsko)
 • 6. leden 1829, Brno
Filolog (bohemista, slavista, orientalista), politický, kulturní, literární a církevní historik, textolog, editor, publicista, kritik a teolog. Zakladatel slavistiky a propagátor slovanské sounáležitosti. Jeho otec, Jakub Doubravský, byl původně rolník. Jako čtyřicetiletý vdovec se z nouze nechal naverbovat na vojnu. Jako dragoun byl posádkou v uherských Ďarmotech, kde se oženil s Magdalenou Wannerovou. Josef se narodil, když otci bylo 52 let, matce nebylo ani dvacet. Změna jeho rodinného jména byla způsobena nesprávným zápisem do matriky. Mládí prožil v Horšovském Týně, kam se rodiče přestěhovali krátce po jeho narození. (V roce 1755 se mu zde narodil bratr Matěj, který se později vyučil řemenářem a odstěhoval se do Prahy, kde se oženil a v r. 1826 zemřel. ) V H. Týně vyrůstal v německém prostředí a chodil do německé školy. Nejprve studoval na gymnáziu v Něm. Brodě, později v Klatovech. Když jeho otec v roce 1764 zemřel, matka se provdala ani ne za čtvrt roku za Valentina Steinbacha, vysloužilého vojáka a pernikářského mistra. Dobrovský pokračoval ve studiích v Praze na filozofii a poté na teologii. Jedenáct let byl domácím učitelem v hraběcí rodině Nosticů. Tehdy už nastupoval na dráhu vědce. Do H. Týna se vrátil na delší pobyt v roce 1795, kdy u něj poprvé došlo k poruše psychické rovnováhy. Později často pobýval v Chudenicích a tehdy se seznámil s Chody. Několikrát navštívil i Domažlice. Roku 1823 se setkal v Mariánských Lázních s J. W. Goethem. Zdroj: www.mekbn.cz

ThDr. Dobrý Jan Julius

 • 31. březen 1849, Domažlice
 • 3. srpen 1900, Domažlice
Narodil se v rodině dom. měšťana Tomáše Dobrého. Absolvoval gymnázium a teologická studia v Římě. Ordinován byl 15. 7. 1873 v Římě. Byl promován na doktora teologie. V Českých Budějovicích působil jako ředitel biskupského studentského semináře. Domažlickým děkanem byl zvolen 7. 8. 1889, ve funkci setrval do své smrti.Zdroj: www.mekbn.cz

Dolejš Jan

 • 12. říjen 1900, Chrastavice
 • 22. září 1960, Domažlice
Cementářský dělník. Bydlel na Bezděkovském předměstí čp. 358. Člen Komunistické strany Československa a předseda akčního výboru Národní fronty v Domažlicích. Do funkce předsedy byl navržen akční trojkou místního vedení KSČ (Vl. Bažant, Josef Hůla a Fr. Vašuta), a za souhlasu místního KSČ a místního akčního výboru Národní fronty. Ve funkci působil po Františku Herrmannovi od 20. 9. 1951 do 21. 5. 1953, kdy jej vystřídal Josef Šimánek. Syn Václava Dolejše a Marie, rozené Krčmové.Zdroj: www.mekbn.cz

Domináček z Písnice Zikmund

 • 1546, Praha
Studoval v Římě, Mnichově. Roku 1561 přestoupil vlivem jezuitů ke katolictví, jako člen jezuitského řádu vyučoval ve Vídni, Trnavě a Olomouci. V roce 1569 kázal v Praze, brzy upadl v nemilost a byl z řádu propuštěn. Před rokem 1608 působil jako farář v Horšovském Týně. Většina spisů je psána prózou a má náboženský obsah.Zdroj: www.mekbn.cz

Dorničák Emil Augustin

 • 7. září 1929, Tichov
 • 8. srpen 2008, Brno
Otec převor se narodil 7. září 1929 Tichově na Zlínsku. Na svátek svatého Václava v roce 1971 vstoupil do řádu augustiniánů a následující rok 24. června přijal v Litoměřicích kněžské svěcení. Působil na řadě míst naší vlasti. V Domažlicích přijal starost o domažlický klášterní chrám a farnosti Milavče a Folmava. Jeho život se uzavřel 8. srpna 2008 v Brně, kde u svých spolubratří trávil poslední roky života provázen nemocí.Zdroj: www.mekbn.cz

Douba Josef

 • 15. květen 1866, Divišov
 • 8. duben 1928, Domažlice
Byl žákem pražské akademie. Podnikl studijní cesty do Itálie, Berlína, Drážďan a Mnichova. Od roku 1887 pravidelně zajížděl na Chodsko. Trvale na Chodsko přichází v roce 1907. Oženil se v Postřekově s dcerou řídícího Ondřeje Schweinera. Do Domažlic se přistěhoval v roce 1919. Muzeum Chodska vlastní několik jeho obrazů. Řada jeho prací vyšla na barevných pohlednicích, jiné byly otištěny v časopisech, včetně Zlaté Prahy. Douba psal také kritiky do obou domažlických týdeníků. Pozn.: Kalendárium osobností záp. Čech na rok 1996 uvádí datum narození 16. 05. 1901, J. Vogeltanz pak 14. května a datum úmrtí 9. 4. 1929.Zdroj: www.mekbn.cz

Douba Viktor

 • 12. říjen 1907, Postřekov
 • 14. květen 1979, Rokycany
Jeho dědeček Ondřej Schweiner, učitel v Postřekově, byl známý národopisný pracovník. Otec Josef Douba vystudoval pražskou malířskou akademii a působil jako malíř a kreslíř v řadě časopisů. Viktor Douba po absolvování domažlického gymnázia studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ale právní praxi záhy opustil. V té době už se naplno věnoval své zálibě - fotografii. Úspěšně zveřejňoval své práce v časopisech (hlavní cena v soutěži týdeníku Ahoj z r. 1937). Významná byla i účast na sborníku fotografií historických památek Naše vlast v obrazech z r. 1948. V letech 1941-1943 se fotografickému oboru vyučil a pracoval v ateliéru ve Kdyni. Od roku 1946 působil v H. Týně zprvu samostatně, později jako člen družstva Fotografia až do r. 1963. Od roku 1964 pracoval v Plzni jako dokumentátor Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody. Ve své fotografické práci se zajímal především o reportážní fotografie Henri Cartiera Bressona.Zdroj: www.mekbn.cz

Doubek Josef

 • 24. květen 1936, Domažlice
Pochází z původně hrnčířské rodiny domažlických měšťanů. Otec byl učitel. Po maturitě na odborné škole v Domažlicích pokračoval ve studiu na pražské Umělecko- průmyslové škole. U různých divadelních scén působil jako divadelní malíř a grafik. Po návratu do Domažlic pracoval jako ředitel Městského kulturního střediska. Po odchodu do důchodu se zaměřil na ilustrace k regionálně vydávaným kalendářům.Zdroj: www.mekbn.cz

Doubková Jana

 • 5. únor 1923, Domažlice
 • 27. srpen 2011, Domažlice
Celý život věnovala hudbě. Vyučovala hru na klavír na Základní umělecké škole v Domažlicích, v posledních letech pak dávala hodiny soukromě.Zdroj: www.mekbn.cz

Dufek Josef

 • 29. září 1924, Česká Kubice
 • 30. duben 1945, Česká Kubice
Čalouník, zabit dělostřeleckým granátem při ostřelování České Kubice americkou armádou.Zdroj: www.mekbn.cz

Duffek Jakub

 • 1856, Mrákov
Působil jako chodský dudák a hráč na housle.Zdroj: www.mekbn.cz

Duffek Jan

 • 28. duben 1854, Tlumačov
 • 1896, Pasečnice
V roce 1895 hrál se svou kapelou na Národopisné výstavě v Praze před improvizovanou chodskou chalupou. Zmínil se o něm K. V. Rais v knize Ze vzpomínek.Zdroj: www.mekbn.cz

Duffek Jiří

 • 1886, Chrastavice
 • 14. červen 1958, Londýn
V roce 1917 se zúčastnil bitvy u Zborova. Z Ruska si přivedl manželku Glickerii. Pracoval v hospodářství rodičů, účastnil se veřejných funkcí-pracoval jako předseda místní republikánské strany. Za okupace byl členem vojenské podzemní organizace NIVA, operující na Domažlicku. Po válce pracoval jako lesník, převáděl přes hranice. V roce 1949 s manželkou uprchl před komunistickým režimem do Německa. Usadil se v Anglii.Zdroj: www.mekbn.cz

Duffek Maxmilián

 • 18. prosinec 1856, Domažlice
 • 3. duben 1926, Domažlice
Dlouhá léta působil jako okresní starosta. Byl spolu s profesory J. F. Hruškou, V. Kebrlem a ředitelem škol A. Srnou a Josefem Žuvníčkem byl pořadatelem krajinské výstavy v roce 1893, jež předcházela národopisné výstavě v roce 1895. Kromě zásluh o postavení Kozinova pomníku dal podnět k zasazení pamětní desky na dům na domažlickém náměstí, v němž bydlela B. Němcová. Byl také autorem Průvodce po Domažlicích a okolí z roku 1897, jenž se s pozdějším názvem Chodskem! dočkal celkem pěti vydání. Měl značné zásluhy i o rozvoj turistiky na Chodsku. Dne 30. 3. 1926 byl jmenován čestným občanem města. V roce 1931 mu byla odhalena na jeho rodném domě v Hradské ulici čp. 93 pamětní deska (dílo Čeňka Vosmíka). Manžel Zuzany Duffkové (1856-1927).Zdroj: www.mekbn.cz

Duffková Zuzana

 • 11. březen 1856, Domažlice
 • 22. leden 1927, Domažlice
Manželka Maxmiliána Duffka. Věnovala se charitativní a osvětové činnosti. Spolupůsobila při založení Vlasteneckého a dobročinného spolku paní a dívek Božena Němcová. Stala se členkou výboru, postupně jeho místopředsedkyní, knihovnicí, jednatelkou. Podílela se na založení ženského odboru Sokola.Zdroj: www.mekbn.cz

Dulcis Kašpar

Manželka Maxmiliána Duffka. Věnovala se charitativní a osvětové činnosti. Spolupůsobila při založení Vlasteneckého a dobročinného spolku paní a dívek Božena Němcová. Stala se členkou výboru, postupně jeho místopředsedkyní, knihovnicí, jednatelkou. Podílela se na založení ženského odboru Sokola.Zdroj: www.mekbn.cz

Dulcis Matouš

Autor drobných básnických příspěvků. Jako žák žatecké školy přispěl v roce 1605 do jednoho sborníku a roku 1607 do pěti sborníků. Bratr Kašpara Dulcise. Zdroj: www.mekbn.cz

Dvořák Václav P.

 • 28. prosinec 1921, Bechyně
 • 30. červenec 2008, České Budějovice
Čestný papežský prelát. Byl ordinován 27. 6. 1948 v Českých Budějovicích. Jako administrátor byl v Domažlicích činný od 15. 3. 1949 do 6. 4. 1949 a od 12. 9. 1950 do 15. 9. 1951. Učil na domažlickém gymnáziu, působil jako kaplan v Trhanově a na Folmavě. Pomáhal lidem v útěku přes hranice. V roce 2002 byl  prezidentem republiky vyznamenán za zásluhy o Českou republiku Medailí Za zásluhy I. stupně. Generální vikář (1990-1991 a 1991-2000), administrátor (1991) a biskupský vikář (2000-2008) českobudějovické diecéze. V roce 2000 se stal kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše České Budějovice.Zdroj: www.mekbn.cz