FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Haberzettlová Erna

 • 29. duben 1901, Horšovský Týn
 • 5. březen 1945, Vídeň
Narodila se jako nemanželská dcera. Matka Erba Vítková pocházela ze starého selského rodu, z něhož pocházel i český režisér a dramatik Emanuel Bozděch (1841-1888). Otec Eduard Haberzettl, který byl horšovskotýnským lesmistrem na hájence v Peřině a snad jediným evangelíkem ve městě, ji po roce uznal za vlastní a vzal si její matku. Verše začala psát v mládí, některé z nich byly otištěny v krajanském tisku. Vystudovala učitelský ústav ve Stříbře a provdala se. Před válkou a během ní pracovala jako ošetřovatelka, také ve vojenském lazaretu. Zapojila se do činnosti proti nacistickému režimu, byla zatčena a uvězněna v koncentračním táboře. Podmínečně byla propuštěna. Před koncem 2. světové války spáchala sebevraždu pravděpodobně z obavy z nového zatčení.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Hahn Arnold

 • 28. srpen 1881, Koloveč
 • 28. červen 1963, Londýn
Syn lékaře, fyzikální chemik a spisovatel. Vystudoval chemii v Berlíně, jako spisovatel spolupracoval s velkými berlínskými listy. Vydal řadu knih v němčině. Od roku 1939 žil v Anglii.Zdroj: www.mekbn.cz

Hach Bohumír

 • 20. červenec 1905, Przemysl (Polsko)
 • 23. leden 1975, Domažlice
Narodil se v polském Přemyšlu, ale obecnou školu a gymnázium navštěvoval již v Domažlicích. Po absolvování učitelského kursu (1925) učil na Karlovarsku. Od r. 1934 byl odborným učitelem a od r. 1938 ředitelem školy v Klenčí. Za rok, po okupaci, byl německými úřady propuštěn a opět se do Klenčí vrátil až v r. 1945. Za 2. světové války učil v domažlické dívčí škole. Od r. 1940 vedl mužský sbor Čerchovanu. V letech 1945-1952 působil v Klenčí, pak se vrátil do Domažlic, opět na dívčí školu. Zasloužil se o vznik učitelského orchestru, který vedl až do jeho zániku v r. 1962. V umění se věnoval krajinomalbě a žánrovým obrazům městské a venkovské architektury. Muzeu Chodska pomáhal jako člen muzejní rady. Daroval do muzejních sbírek cenné fotografie a negativy, obrazy a umělecké katalogy a podílel se na evidenčním zpracování sbírek. Domažlice ztvárnil v kolekci akvarelů.Zdroj: www.mekbn.cz

Hájek Karel Boromejský P.

 • 3. červenec 1824, Domažlice
 • 1. červen 1889, Domažlice
Narodil se v Hradské ul. čp. 52. Ordinován byl dne 29. 8. 1850 v Praze. U domažlického kaplana, administrátora (5. 4. 1867 - 2. 6. 1867) a od 3. 6. 1867 do své smrti děkana vzbudil zájem o historii František Palacký, se kterým se Hájek seznámil za studií v Praze, kde studoval filozofii a teologii. Věnoval se studiu dějin města. Uspořádal městský archiv, který navštívil F. Palacký při své návštěvě města v r. 1862. K dějinám města uveřejnil Hájek řadu článků v různých časopisech. Spolupracoval s K. J. Erbenem i A. Jiráskem při jejich návštěvách Domažlic. Pro Riegrův slovník naučný zpracoval heslo Chodové a Domažlice. Nedokončené zůstaly jeho Dějiny Domažlic. Zdroj: www.mekbn.cz

Hájek Domažlický Ladislav

 • 9. březen 1884, Domažlice
 • 26. březen 1943, Praha
Absolvent domažlického gymnázia. Působil jako novinář v časopisech Reforma, Nový večerník, Národní střed. Vydal básnické sbírky Noci, Verše, napsal řadu próz, ve kterých zobrazoval lidi a prostředí nějakým způsobem výlučné – číšníky, tanečnice, umělce, vojáky, prostředí cirkusů. Byl přítelem Jaroslava Haška, se kterým se seznámil v roce 1901 za studií na Obchodní akademii. Spolu s ním vedl časopis Svět zvířat. V r. 1903 spolu vydali sbírku básní Májové výkřiky, která byla myšlena jako satira sentimentálních básní. O rok později navštívil Hašek Hájka v Domažlicích. Hašek vzpomíná na tuto návštěvu v povídce Velký den, Hájek v rozsáhlé práci Z mých vzpomínek na J. Haška. Spolu navštívili Jindřicha Jindřicha, od kterého si pak Hašek půjčil peníze na cestu do Prahy. Kalendárium uvádí datum úmrtí 28. 3. 1943, Kuncova kartotéka a autority NK 26. 3.Zdroj: www.mekbn.cz

Hájek z Libočan Václav

 • 1499, Libočany
 • 18. březen 1553, Praha
Narodil se roku 1499 v Libočanech, zemřel 18. 3. 1553 v Praze. Proslul jako kronikář, katolický vlastenecký kněz, autor Kroniky české. Velmi zajímavý odkaz se v ní týká pohraničního konfliktu mezi tehdy ještě regentem království Karlem a císařem Ludvíkem Bavorem. V této souvislosti je tu k roku 1342 zároveň připomenuta chodská tradice ostrahy hranic. Hájek se také zmínil o druhém Žižkově nešťastném útoku na hrad Rabí v létě 1421. Poměrně podrobné a relativně objektivní je jeho vylíčení husitského vítězství nad V. křížovou výpravou 14. srpna 1431 u Domažlic.Zdroj: www.mekbn.cz

Halík František

 • 19. leden 1950, Bořice
Dětství prožil na Bezděkově pod Chodským hradem. V roce 1969 maturoval na Střední průmyslové škole stavební v Domažlicích a po odborných geodetických zkouškách působil mnoho let v tomto oboru. Od dětství rád maloval a rádcem mu byli malíř amatér František Ticháček (1921-1976) a architekt Václav Kohout (1904-1982). Po řadu let se zúčastňoval výtvarnických kurzů v Plzni. Vystavoval obrazy v domažlickém gymnáziu o Chodských slavnostech v roce 1992. Samostatná výstava proběhla ve Staněticích roku 1999. V počátcích se jeho tvorba pohybovala ve snové poloze, v oblibě měl všechny odstíny hnědé. Současnou tvorbu představuje realistická krajina.Zdroj: www.mekbn.cz

MUDr. Halík Gustav

 • 11. srpen 1865, Domažlice
 • 6. leden 1940, Poděbrady
Narodil se v rodině řeznického mistra Josefa Halíka a Anny, rozené Pekové. Za manželku měl Mathildu, rozenou Florianovou z domu č. 75 na Dolejším předměstí. Působil jako primář domažlické nemocnice a jako praktický lékař. Byl činný i společensky. Aktivně se účastnil mnoha místních kulturních spolků a korporací. Zasloužil se o pěvecký spolek Čerchovan, jehož byl zakládajícím členem a později až do roku 1939 i předsedou. Dne 27. 2. 1939 byl jmenován jeho čestným předsedou. Zemřel při léčebném pobytu v Poděbradech, pohřben je v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Halík Jan

 • 13. duben 1817, Domažlice
 • 24. květen 1894, Domažlice
Měšťan, mistr jirchářský a majitel domu č. 56 na hlavním domažlickém náměstí. Syn Jana Halíka, měšťana a mistra řeznického a Josefy, rozené Tischlerové. Úřad zastával po čtyři volební období od 14. 11. 1877, kdy jej převzal po Josefu Kreslovi, do 16. 4. 1889. Jeho nástupcem se stal Petr Hana. Pohřben byl do hrobu na dnes již zrušeném hřbitově u sv. Jana Nepomuckého na Týnském předměstí.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Halík Miroslav

 • 30. červen 1901, Domažlice
 • 5. srpen 1975, Praha
Patřil mezi několik málo představitelů literární vědy, kteří se specializovali na studium jediného autora. V tomto případě to byl Karel Čapek. M. Halík po absolvování domažlického gymnázia vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory čeština, francouzština a filozofie. Po získání doktorátu v roce 1930 se vrátil do Domažlic a v letech 1930-1934 se zapojil do práce v domažlické knihovně jako její dobrovolný pracovník. Zároveň se podílel na regionální práci muzejní, přednáškové, výstavnické i národopisné. Spolupracoval s Jiřím Hanou. Publikoval řadu studií a článků, především o literatuře na Chodsku. V roce 1934 se stal knihovníkem Ústřední knihovny hl. města Prahy, krátce pracoval na Ministerstvu informací a poté jako bibliograf Národní knihovny. Po nástupu do Ústřední knihovny se začal zabývat dílem bratří Čapků. V r. 1939 byl pověřen péčí o vydání nedokončené prózy K. Čapka Život a dílo skladatele Foltýna. Čapkovské problematice se věnoval až do své smrti 1975, kdy ještě připravil k vydání soubor Čapkových rozhlásků. Od r. 1954 byl jediným editorem vydávání Díla bratří Čapků. Působil při založení Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a Domu K. Čapka ve Strži. Bohatý materiál, který o K. Čapkovi soustředil, vyšel pod názvem Karel Čapek. Život a dílo v datech. Byl otcem Tomáše Halíka.Zdroj: www.mekbn.cz

prof. ThDr. Halík Tomáš

 • 1. červen 1948, Praha
Syn Miroslava Halíka. V letech 1966-72 studoval na Filozofické fakultě UK sociologii a filozofii, roku 1984 atestoval z klinické psychologie. Teologii studoval tajně v letech 1972-78 v Praze a 1990-92 postgraduálně na Papežské lateránské universitě v Římě. V letech 1972-89 pracoval jako psycholog a sociolog v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné a psychoterapeutické. Roku 1978 byl vysvěcen tajně na kněze. Od poloviny 80. let byl blízkým spolupracovníkem kardinála F. Tomáška. Stál u zrodu iniciativy Desetiletí duchovní obnovy národa. Od r. 1990 přednáší sociální učení církve a pastorální psychologii na katolické Teologické fakultě UK, je duchovním správcem vysokoškolských studentů a zástupcem generálního sekretáře Biskupské konference ČR. Působí jako prezident České křesťanské akademie, profesor sociologie na UK a rektor univerzitního kostela. Pravidelně navštěvuje Domažlice, kde uspořádal i několik přednášek.Zdroj: www.mekbn.cz

Hana Jan

 • 16. listopad 1897, Kout na Šumavě
 • 9. leden 1991, Domažlice
Syn učitele a hudebníka Václava Hany. Pocházel ze čtyř dětí. Po studiích přijal místo u městského úřadu, kde až do roku 1952 působil jako jeho tajemník. Do r. 1958 pracoval při Okresní vodohospodářské správě a poté u městské domovní správy. Ve volném čase se věnoval domažlickému místopisu, rodopisu a vlastivědě. Vypracoval dějiny a popisy domažlických kostelů, byl autorem Historie sborového zpěvu v Domažlicích. Zdroj: www.mekbn.cz

Hána Jaroslav

 • 24. květen 1949, Meclov
Ředitel a předseda představenstva Meclovské zemědělské, a. s., zasvětil život rodnému Meclovu a zemědělství. Jeho schopnosti dokládá ocenění Manažer roku 2011. Chodil zde do základní školy až do páté třídy, od 6. do 9. pak do Horšovského Týna. Tam byl i další čtyři roky na střední zemědělské technické škole a od roku 1968  pět let studoval zootechnický obor na vysoké škole v Českých Budějovicích, která patřila pod Vysokou školu zemědělskou v Praze. Pak byl na vojně v Mariánských Lázních. V roce 1988 byl zvolen předsedou JZD Meclov, které později změnilo název na ZD Meclov, roku 1996  se stalo akciovou společností.Zdroj: www.mekbn.cz

Hana Jiří

 • 29. květen 1916, Domažlice
 • 5. červen 2008, Domažlice
Prasynovec domažlického starosty Petra Hany. Po maturitě na domažlickém gymnáziu v roce 1935 se z existenčních důvodů vyučil obchodním příručím. Vždy se zajímal o kulturu, již jako student dělal korektora Domažlických novin. Působil ve funkcích na městském úřadu, především ve školské a kulturní komisi. Zasloužil se o zasazení pamětních desek A. Jiráska, K. J. Erbena i ke 100. výročí založení gymnázia. V letech 1940-1941 působil jako knihovník dom. městské knihovny. Od počátku padesátých let působil jako ředitel Muzea Chodska. Udržoval styky s prof. Kramaříkem, doc. Roubíkem, dr. M. Halíkem. Usiloval o zřízení baldovského památníku, o zasazení pamětní desky Janu Sylvánovi. Inicioval založení muzejního sborníku (ročenky) Z Chodského hradu. Publikoval v regionálním i odborném tisku. Syn J. Hany je lékařem v Chebu, vnučka se zabývá fotografováním. Dne 21. 6. 2006 schválilo zastupitelstvo města udělení čestného občanství.Zdroj: www.mekbn.cz

Hana Otomar

 • 29. květen 1927, Domažlice
 • 8. srpen 2006, Plzeň
Abiturient domažlického reálného gymnázia v roce 1946. V roce 1947 odešel na českobudějovickou Katolickou bohosloveckou fakultu. Studia nedokončil, byl zatčen, uvězněn. Po propuštění pracoval jako ekonom. Od roku 1955 působil jako výpomocný varhaník domažlického kostela a v roce 1975 byl jmenován ředitelem kůru arciděkanského kostela Narození Panny Marie. Člen pěveckého sboru Čerchovan. Zabýval se regionální historií se zaměřením na církevní objekty a osobnosti. Autor publikace Dějiny kostelů a kaplí domažlické farnosti (1991), která vyšla též v němčině. Autor četných příspěvků do regionálního tisku. Spolupracovník domažlické knihovny v oblasti regionálních dějin. Žil v Domažlicích, po krátké nemoci zemřel v plzeňské nemocnici. Pohřben byl 17. srpna na domažlickém hřbitově do rodinného hrobu.Zdroj: www.mekbn.cz

Hana Petr

 • 10. červen 1836, Domažlice
 • 23. červen 1908, Praha-Krč
Měšťan, velkoobchodník a majitel domu č. 137 na náměstí. Syn Petra Hany, mistra krejčovského a měšťana a Anny, rozené Johánkové. Purkmistr od 17. 4. 1889 do 7. 11. 1905 (do funkce zvolen čtyřikrát). Nastoupil po Janu Halíkovi a úřad předal Janu Ludvíkovi. Zasloužil se o výstavbu obou domažlických škol - chlapecká byla dokončena 1892, dívčí 1901. Byl budovatelem prvních městských sadů, stromořadí při všech silnicích, kanalizace. Za jeho éry byla zmodernizována a rozšířena nemocnice, zestátněno do té doby obecní gymnázium, postavena nová radnice, postavena tělocvična. Podporoval sportovní činnost, za něj vznikl jeden z prvních turistických odborů v naší vlasti. Za jeho působení byla zřízena veřejná knihovna i veřejná čítárna, měl zásluhy o muzeum i městský archiv. V roce 1905 těžce onemocněl a přičiněním MUDr. Antonína Steidla byl přijat v Krčském sanatoriu v Praze, odkud se již nevrátil, poněvadž zde zemřel dne 23. 6. 1908. Roku 1933, dne 16. 4., mu byl v městském parku odhalen pomník od sochaře Aloise Langenbergera. Text pamětní listiny, která byla při slavnostním odhalení čtena a poté uložena do základu pomníku, napsal PhDr. Miroslav Halík, na pergamen jej umělecky přepsal prof. Jan Trefný. Kopie posmrtného portrétu od F. Bílka zdobí jeho hrob na domažlickém hřbitově. Pozn.: Datum narození čerpán od O. Hany, ostatní zdroje uvádí 11. 6. Prastrýc Jiřího Hany, pozdějšího ředitele Muzea Chodska.Zdroj: www.mekbn.cz

Haničincová Štěpánka

 • 30. září 1931, Kvíčovice
 • 27. říjen 1999, Praha
Narodila se v Kvíčovicích na Domažlicku a po maturitě na obchodní akademii v Děčíně studovala dva roky herectví a dva roky dramaturgii na pražské DAMU. Od roku 1953 spolupracovala s Československou televizí a jako autorka a moderátorka pořadů pro děti a mládež se zapsala do paměti mnoha televizních diváků. V únoru 1999 se stala laureátkou televizní Dvorany slávy. Haničincovi v Kvíčovicích dlouho nebydleli, ale Štěpánka sem se svým bratrem jezdila často na prázdniny. Bydleli v malém domku v části, kde se říkalo Pod vrchem. Bratr zahynul po válce při neodborné manipulaci s municí.Zdroj: www.mekbn.cz

Harant Vít

Roku 1603 žákem školy v Táboře, v roce 1604 alumnus Laudovy koleje. Od r. 1607 kollega v Domažlicích, 1608 měšťan a od r. 1614 radní písař. V roce 1603 napsal příspěvek do sborníku Šimonu Pistoriovi. Zdroj: www.mekbn.cz

Hart Gabriel

 • 13. únor 1894, Domažlice
 • 13. listopad 1961, Praha
Herec a překladatel divadelních her, působil například ve Vinohradském či Švandově divadle.Zdroj: www.mekbn.cz

Hauschkonius Tobiáš

 • 29. listopad 1661, Drážďany
Po studiích na pražské akademii se roku 1620 stal bakalářem. V roce 1624 byl rektorem školy v Teplicích, pak v Rakovníku až do r. 1628. Ačkoliv mu byl nabízen titul městského písaře, nechtěl se zříci víry a odešel do vyhnanství. Žil ve Wittenbergu, později v Drážďanech, kde měl strýce a vdanou sestru. Literární zásluhy si získal jako vydavatel díla Czechias od M. Jana Campana.Zdroj: www.mekbn.cz

Hausska Tomáš

Působil jako bakalář, písař a jako autor latinských veršů v 17. století.Zdroj: www.mekbn.cz

Havel Jakub

Na dudy jej začal učit zahořanský muzikant Jan Dekr, zvaný Tůmák. Havel patřil k nejlepším chodským dudákům. Zdroj: www.mekbn.cz

Havel Jan

 • 1. říjen 1910, Milavče
 • 22. květen 1986, Ostrava
Sloužil jako nadporučík u dom. dělostřelců. Rok 1939 prožil ve vojenské akademii v Hranicích. Stal se cenovým kontrolorem pro okr. Strakonice, Sušice, Klatovy, Plzeň a Domažlice. Během 2. sv. války se zapojil do odbojové činnosti, distribuoval ilegální časopis. Spolu s Karlem Šteinerem-Veselým založil odbojovou skupinu Niva, jejímž základem byl 3. oddíl starších junáků. V květnu 1945 se stal majorem dělostřelectva a byl pověřen vytvořením Strážního pluku pro ostrahu hranic. Obdržel řadu státních vyznamenání. V září 1945 se vrátil na Vojenskou akademii jako učitel jízdy na koni. Po roce 1955 působil jako jezdecký trenér u reprezentace ČSR a oddílu TJ Baník Ostrava.Zdroj: www.mekbn.cz

Havel Václav

 • 5. říjen 1936, Praha
 • 18. prosinec 2011, Hrádeček (okr. Trutnov)
Český dramatik, esejista a politik. Mluvčí Charty 77, spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V 80. letech 20. století byl jedním z vůdčích představitelů opozice proti totalitnímu komunistickému režimu, za což byl několikrát vězněn. Dne 29. 12. 1989 zvolen prezidentem republiky, opětovně zvolen 5. 7. 1991. Nositel mnoha cen a čestných doktorátů. Dne 7. 11. 1991 navštívil Domažlice.Zdroj: www.mekbn.cz

Havlic Jan

 • 27. červen 1938, Plzeň
Vystudoval gymnázium v Plzni, studium výtvarné výchovy na PF nedokončil. Věnoval se figurální malbě, krajinomalbě, portrétu a zátiší. Vytvořil aradekory pro radnici a obřadní síň v H. Týně. Zdroj: www.mekbn.cz

Havlic Vladimír

 • 3. duben 1944, Plzeň
 • 7. září 2004, Plzeň
Malíř, grafik a publicista. Rodák z Plzně, které věnoval největší část svého životního díla. Posledních 15 let života jezdil na svou chalupu v Záměliči. Na Poběžovicku také vznikla jeho četná díla, včetně ilustrací k pověstem z Českého lesa a řady grafických listů s náměty západočeských měst a hradů, včetně Poběžovic.Zdroj: www.mekbn.cz

Havlíček Borovský Karel

 • 31. říjen 1821, Borová u Přibyslavi
 • 29. červenec 1856, Praha
Spisovatel, básník, politik a novinář. Podle ústního podání pamětníků prý pobýval na Chodsku – konkrétně v Mrákově a Klenčí. Roku 1848 přijel na velikonoční prázdniny a řečnil na velkém shromáždění lidu pod hradem Rýzmberkem. Písemné doklady o pobytu se nedochovaly. Na Chodsko měl přijet pod vlivem Petra Fastera.Zdroj: www.mekbn.cz

Havlík z Varvažova Jan

 • 8. prosinec 1598, Rokycany
Bakalářem se stal v roce 1619. Do roku 1622 byl správcem školy v Domažlicích, kde se připomíná po delší nepřítomnosti znovu v roce 1629. Oženil se s dcerou bývalého rektora Václava Praneise, r. 1634 byl přijat mezi domažlické měšťany a následně zasedal v městské radě v letech 1635-37. Mezi roky 1613-1619 byl autorem drobných příspěvků. Zdroj: www.mekbn.cz

Havlovic Jan

 • 2. červenec 1926, Postřekov
 • 17. květen 1945, Folmava
Strojní zámečník, zákeřně zastřelen na Folmavě při vyčišťování Chodska od nacistů.Zdroj: www.mekbn.cz

Heindl Daniel

 • 8. červenec 1898, Postřekov
 • 15. březen 1945, Weiden
Obuvník, zatčen gestapem 25. 10. 1944. Zemřel ve věznici ve Weidenu.Zdroj: www.mekbn.cz

Hejná Olga

 • 13. březen 1928, Olomouc
Vystudovala Akademii výtvarných umění, je akademickou sochařkou a malířkou. V pětadvaceti začala s tvorbou pro rozhlas. Byla jedním s kmenových autorů, kteří zajištovali pohádky pro večerníčky skřítka Hajaji, čtené V. Brodským. Vydala řadu pohádkových knih pro děti. Mimo to psala a ilustrovala pro časopisy Mateřídouška a Sluníčko. Výtvarné práce byly vystaveny v galerii v Litoměřicích, v New Yorku, v UMPRUM muzeu a Muzeu skla v Praze. Koncem května 2011 jí bylo uděleno ocenění Zlatá stuha (Golden Ribbon) 2010 za celoživotní přínos tvorbě a ilustraci pro děti. V současné době se věnuje kolážím, žije v penzionu v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Hejný Miloslav

 • 23. říjen 1925, Praha
 • 19. duben 2013, Domažlice
Sochař, kreslíř a ilustrátor, člen Umělecké Besedy. Ve válečných letech navštěvoval Střední grafickou školu v Praze a Školu umění ve Zlíně. Po skončení 2. světové války studoval sochařský ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze (absolvoval roku 1950). Je autorem části interiérové výzdoby pražského hotelu Intercontinental, pomníku horolezecké výpravy, která tragicky zahynula pod Huascaránem či rozměrných rytin pro velvyslanectví ČR v Dillí. V pozdním období se věnoval zejména kresbě. Závěr života prožil v Domažlicích, Galerii bratří Špillarů věnoval kolekci svých bronzových a hliníkových reliéfů.Zdroj: www.mekbn.cz

Hejný Václav

 • 27. červenec 1921, Radnice
 • 12. březen 1986, Plzeň
Vlastivědný pracovník, redaktor a odborný publicista. Je autorem odborných studií Staleté stromy na Klatovsku, Monografie Radnicka aj. Patřil mezi členy Baarovy společnosti a Sdružení chodského národopisu. V době První republiky napsal řadu článků vztahujících se k přírodním památkám na Chodsku, Klatovsku, Sušicku.Zdroj: www.mekbn.cz

Herder Johann Gottfried

 • 25. srpen 1744, Mohrungen (dnes Morąg, Polsko)
 • 18. prosinec 1803, Výmar (Německo)
Filozof, teoretik a estetik hnutí Sturm und Drang prožíval závěr života na synově statku poblíž našich hranic. Podle vlastní korespondence navštívil dvakrát i Domažlice a Chodsko - v letech 1799 a 1802 - ve společnosti hraběte Stadiona.Zdroj: www.mekbn.cz

Hering Bohumil

 • 11. leden 2007
Redaktor, jeden z hlavních iniciátorů vzniku a vydávání místního zpravodaje Staňkovsko.Zdroj: www.mekbn.cz

pplk. Herkloc Jaroslav

 • 5. srpen 1891, Stradonice u Zlonic
 • 21. srpen 1943, Vratislav
Narodil se ve Stradonicích u Zlonic, bývalý politický okres Slaný. Mladší bratr Josef narozený roku 1896 padl v roce 1916 na bojištích 1. světové války. Mimo to měl ještě mladší sestru Marii. V letech 1908-12 absolvoval Československou obchodní akademii v Praze. Dne 3. 9. 1912 byl odveden v Lounech, v letech 1912/3 absolvoval školu pro důstojníky v záloze. Dne 8. 8. 1916 byl na ruské frontě zajat, od 18. 8. 1916 byl aktivní v ruské legii. Zůstal v Československé armádě, roku 1926 byl povýšen na majora, 1930 na podplukovníka. Od roku 1927 sloužil u 43. pěšího pluku v Brně. V roce 1928 byl jmenován prvním plukovním pobočníkem, 1930 velitelem 3. rámcového praporu, 1934 velitelem náhradního praporu. Dne 15. 10. 1935 byl převelen od 43. pěšího pluku k 6. hraničářskému praporu v Domažlicích. Dne 6. 12. 1936 ustanoven výnosem MNO čj. 11891 dův. I/l odd. 1936 velitelem praporu Stráže obrany státu při hlavním okresním úřadě v Domažlicích. Podílel se na vyměřování, která část Chodska připadne po Mnichovu do Říše. Dne 24. 11. 1938 se spolu s delimitačním důstojníkem pplk. Suchardou zúčastnil úředního aktu předání podhaltravského Chodska nacistickému Německu. V roce 1939 byl velitel 6. hraničářského praporu Bohumil Boček pověřen ústředím Obrany národa vybudovat odbojovou síť na Domažlicku. Z bývalých aktivních vojáků domažlické posádky zorganizoval ilegální skupinu Obrany národa. Výstavbu okresního vojenského velitelství svěřil J. Herklocovi, protože sám již pracoval převážně v Praze. J. Herkloc byl zatčen gestapem spolu s O. Bartoškem 5. 3. 1940, zemřel ve vězeňské nemocnici. Jeho šestnáctiletý syn byl poslán do koncentračního tábora. Z Domažlicka patřil J. Herkloc spolu s O. Bartoškem mezi nejbližší spolupracovníky zakladatelů západočeské pobočky Obrany národa. Jméno J. Herkloce bylo na pamětní desce u domažlických kasáren, ta však zmizela. V roce 1965 byla odhalena u vchodu do Kasáren protifašistických bojovníků v Plzni na Borech pamětní deska se jmény 52 umučených příslušníků 2. pěší divize, na níž je i jméno Jaroslava Herkloce.Zdroj: www.mekbn.cz

Herrmann František

 • 4. říjen 1896, Klatovy
 • 6. prosinec 1955, Domažlice
Přednosta finančního oddělení Okresního národního výboru v Domažlicích. Bydlel na Hořejším předměstí čp. 71. Člen Komunistické strany Československa. Do funkce nastoupil po Vladimíru Bažantovi 15. 11. 1949 a setrval v ní dvě volební období do 20. 9. 1951. Poté jej vystřídal Jan Dolejš. Syn Josefa Herrmanna a Anny, rozené Kubalíkové.Zdroj: www.mekbn.cz

Heřmanová Jitka Ing.

 • 1. říjen 1962
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, je matkou dvou dětí. Povoláním ekonomka - účetní poradce. Zastupitelka města Domažlic, členka rozpočtového a cenového výboru.Zdroj: www.mekbn.cz

Hesová Eva

 • 29. červenec 1931, Plzeň
 • 21. prosinec 1994, Domažlice
Od roku 1948 byla členkou Čerchovanu, od roku 1955, kdy vzniklo, členkou Chodského tria spolu s J. Skalovou a M. Kunešovou. Hře na klavír se učila u Boženy Hezké, zpěvu u Z. Vuršera.Zdroj: www.mekbn.cz

Hezká Božena

 • 17. prosinec 1898, Třeboň
 • 2. listopad 1988, Domažlice
Narodila se v rodině lékaře a učitelky hudby. Záhy osiřela. Na konzervatoři v Českých Budějovicích studovala klavír a zpěv, absolvovala učitelský ústav. Do Domažlic přišla v roce 1922, kdy se provdala za ing. Josefa Hezkého, městského stavitele. V té době je často navštěvovala její švagrová, sestra J. Hezkého, zpěvačka Míla Spazierová. Božena Hezká spolupracovala s Jindřichem Jindřichem, absolvovala s ním řadu koncertů, zvláště ve čtyřicátých a padesátých letech. V roce 1937 se stala sbormistryní ženského sboru Čerchovanu a vedla pak i mužský a smíšený sbor – od roku 1951, po smrti V. Flegla. Úzce spolupracovala s členkami Chodského tria - J. Skalovou a E. Hesovou. Dne 11. 11. 1998 jí bylo zastupitelstvem města Domažlic uděleno čestné občanství.Zdroj: www.mekbn.cz

Hilbert Kamil

 • 12. únor 1869, Louny
 • 25. červen 1933, architekt
Akademické vzdělání nabyl v Praze a ve Vídni. Odborník na gotické stavitelství. Roku 1899 mu byla svěřena dostavba svatovítské katedrály. Od r. 1908 se podílel na rekonstrukci kostela U Svatých v Domažlicích, později i kostela v Loučimi. Na Chodsko jezdil několik roků za odpočinkem.Zdroj: www.mekbn.cz

doc. RNDr. Hilitzer Alfred

 • 3. červen 1899, Štýrský Hradec
 • 27. září 1940, Domažlice
Botanik a autor odborných publikací, docent Vysoké školy lesnické a zemědělské v Praze. Zdroj: www.mekbn.cz

Hinterholzingerová Markéta

 • 30. leden 1891, Domažlice
 • 21. říjen 1970, Domažlice
Dlouholetá kastelánka domažlického muzea. Dcera domažlického krejčího. V Chodském hradě bydlela více jak 30 let. V muzeu ochraňovala během 2. světové války sochu J. Š. Baara z pomníku na Výhledech. Velmi ráda vykonávala průvodcovskou službu a zejména ráda vyprávěla o chodské svatbě.Zdroj: www.mekbn.cz

Hippius Adam ml.

Měšťan v Domažlicích, autor drobných básní. Do školy chodil ve Vodňanech, poté se stal žákem litoměřické koleje. Od roku 1608 studoval na pražské akademii, kde dosáhl roku 1613 bakalářského titulu a v roce 1615 titulu magisterského. Roku 1618 byl konfirmován do Domažlic, v roce 1619 zde získal měšťanské právo a 10. 9. téhož roku se oženil se Zuzanou, vdovou po domažlickém radním Vítu Millerovi. Zdroj: www.mekbn.cz

Hippius Adam st.

Otec Jana Hippia. Působil jako správce školy v Domažlicích. Zdroj: www.mekbn.cz

Hippius Jan

Syn Adama Hippia staršího. Roku 1607 se stal bakalářem, 1608 konfirmován za správce školy do Domažlic, učil zde asi Adama Slovacia. V roce 1612 byl zvolen kvestorem Karlovy univerzity. Mezi léty 1609-10 je vychovatelem Františka, syna Jindřicha Matesa z Thurnu. Po bělohorské bitvě odjel ze země. Zdroj: www.mekbn.cz

Hlávka Miloš

 • 15. září 1907, Horšovský Týn
 • 7. květen 1945, Praha
Narodil se v rodině právníka. Po maturitě na gymnáziu v Praze studoval na Univerzitě Karlově nejprve práva a poté na fil. fakultě dějiny moderních literatur a románskou filologii. Po neúspěchu u rigorózních zkoušek studia opustil a věnoval se literatuře a divadlu. Od roku 1924 přispíval původní i překladovou tvorbou básnickou, prozaickou do časopisů. Byl členem prvního voicebandu E. F. Buriana, spolupracoval s J. Frejkou při budování prvních avantgardních divadelních scén. V srpnu 1939 byl přijat jako lektor do činohry Národního divadla, od r. 1944 působil jako zastupující šéf činohry. Po znovuotevření divadla 1. 4. 1945 vykonával tuto funkci až do květnového povstání. Zranění, které utrpěl 5. 5. v boji na barikádách, podlehl. Protikladný vztah veřejnosti k Hlávkově činnosti za války je výrazem rozporuplnosti mezi jeho divadelnickou praxí a politickým stanoviskem. Debutoval v polovině 20. let ve Studentském časopise divadelními a literárními kritikami a kultivovanými překlady moderních francouzských básníků (Apollinaire, Baudelaire, Mallarmé, Valéry).Zdroj: www.mekbn.cz

Hlavsa Jaromír Jan

 • 30. duben 1908, Kdyně
 • 14. leden 1973, Plzeň
Umělecky se nejprve projevil ve svých verších: Kdyňské sloky, Sloky domova. Základní vedení v základech malování mu poskytl ve své prázdninové škole malíř Alois Kalvoda. Později byl žákem K. Špillara. Studoval na umělecko-průmyslové škole v Praze a o prázdninách chodil ve Kdyni malovat s Al. Moravcem. Učil na Státní grafické škole v Praze, na stavební průmyslovce v Liberci, krátce na gymnáziu v Liptovském Mikuláši. R. 1952 byl povolán do Prešova, kde založil Ústav výtvarné výchovy při Pedagogické fakultě. Kromě malby se věnoval i reklamní grafice, plakátové tvorbě i divadelním výpravám. Autor ex-libris. Knižní značky prováděl většinou leptem. V 70. letech pobýval ve Kdyni, kde se rád zúčastňoval mysliveckých honů. Pochován je na kdyňském hřbitově.Zdroj: www.mekbn.cz

Hnízdo František

 • 1. leden 1874, Vitiněves
 • 30. srpen 1935, Praha
Středoškolský profesor češtiny, latiny a řečtiny. Učil na gymnáziu v Domažlicích (1902-1903), Klatovech a Praze.Zdroj: www.mekbn.cz

Hnízdová Jana

 • 26. duben 1910, Panka (Ukrajina)
 • 15. září 2008, Domažlice
Domažlická knihovnice. Narodila se v osadě Panka, patřící tehdy do rakouského státu Bukovina. Její rodiče byli čeští vlastenci a po návratu do vlasti žili v jižních Čechách. Otec zde byl hospodářským správcem a dcera studovala. Když se provdala za Domažličana, okresního cestmistra ing. Evžena Hnízda, který byl synem  místního profesora Františka Hnízda, přesídlila nastálo do Domažlic. Zde prožila těžkou dobu nacistické okupace, hrůzné války, pak následně osvobození a roky po něm. V letech 1955 -1958 působila v domažlické knihovně.Zdroj: www.mekbn.cz

Hnízdová Jana

 • 17. březen 1948, Domažlice
Studovala hru na klavír u řed. Jaromíra Jindřicha. Absolventka plzeňské konzervatoře, třídy violoncellové hry. Věnovala se zpěvu. Po ukončení konzervatoře se stala členkou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni a od prosince 1972 přešla do Národního divadla. Od roku 1975 působila jako členka Pěveckého sboru Čs. rozhlasu v Praze. Provdaná Suchánková.Zdroj: www.mekbn.cz

Hodějovský z Hodějova Bohuslav

 • 1525
 • 1553
Měl se stát dědicem humanistických snah svého strýce Jana Hodějovského st. a snad i vůdcem jeho básnické družiny. Básnicky popsal cestu z Prahy do Ingolstadtu přes Plzeň, Horšovský Týn, Domažlice a Řezno, která se uskutečnila v dubnu roku 1545. Zdroj: www.mekbn.cz

Hodík Linhart

 • 4. květen 1893, Stráž nad Nežárkou (okr. Jindřichův Hradec)
 • 25. prosinec 1944, Buchenwald (Německo)
Farář Církve československé husitské ve Kdyni a Chudenicích, v letech 1937–1941 působil mj. i jako učitel náboženství na gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích. Zapojen do protinacistického odboje, od roku 1939 pomáhal v regionu rozšiřovat ilegální časopis V Boj, podílel se na převozu a ukrývání zbraní, získával prostředky pro rodiny vězněných. Zatčen byl na pokyn gestapa 11. 10. 1943, zemřel v nacistickém koncentračním táboře Buchenwald. Za zásluhy v boji proti nacismu mu byl 8. června 1946 prezidentem republiky posmrtně udělen Československý válečný kříž 1939.Zdroj: www.mekbn.cz

prof. Hoetzel Jiří

 • 10. září 1874, Stanětice (okr. Domažlice)
 • 21. červenec 1961, Praha
Na domažlickém gymnáziu maturoval v roce 1896. Univerzitní profesor, sekční šéf Ministerstva vnitra. Významně přispěl k vytvoření celkové koncepce čs. správního práva a vypracoval naši první ústavu-návrh Ústavní listiny ČSR z roku 1920. Četně publikoval. Podílel se na vzniku „Květnové ústavy“ (1945). Dne 23. 12. 1937 byl jmenován čestným občanem Domažlic. Roku 2000 měla být o jeho jméno doplněna pamětní deska na starém domažlickém gymnáziu.Zdroj: www.mekbn.cz

Hoffmann Antonín

Působil jako národopisec, novinář a fotograf.Zdroj: www.mekbn.cz

Hoffmann Jiří

 • 23. listopad 1924, Domažlice
 • 5. květen 1945, Praha
Zaměstnanec podniku ČKD Praha-Vysočany, padl na barikádě během bojů Pražského povstání.Zdroj: www.mekbn.cz

Hofman Jaroslav

 • 1885, Staňkov
 • 7. květen 1956, Beroun
Středoškolský profesor češtiny a němčiny, prozaik a autor odborných publikací.Zdroj: www.mekbn.cz

Hofman Karel

 • 3. září 1926, Vranov (Břasy)
Otec byl majitelem průmyslového závodu (elektro, zámečnictví) a obchodu s nádobím a školními potřebami. Zemřel v roce 1928. Matka vedla dále jen obchod. V letech 1937-1945 absolvoval gymnázium v Rokycanech, 1944-45 byl nasazen do Továrny na nábojky a kovové zboží, dnešní Kovohutě. V letech 1945-1949 vystudoval FF Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1949 složil státní zkoušku opravňující vyučovat češtině a dějepisu na gymnáziích. Učitelské působení zahájil na Střední škole v Horšovském Týně (1949-1950), v letech 1950-1952 absolvoval vojenskou základní službu, v letech 1952-1953 učil na Střední škole ve Stupně. Roku 1953 nastoupil na Jedenáctiletou střední školu v Domažlicích, kde setrval až do r. 1962. Po dobu působení v Domažlicích pracoval v letech 1954-1957 jako člen rady MNV, v letech 1956-1958 jako zástupce ředitele. V letech 1955-1957 byl členem komise pro český jazyk při Výzkumném ústavu pedagogickém. V roce 1962 se odstěhoval do Rokycan, kde vyučoval až do r. 1971 na SVVŠ, později gymnáziu. V letech 1971-1975 učil na Konzervatoři v Plzni, kde mu byl k 31. 3. 1975 rozvázán školským odborem města Plzně pracovní poměr z důvodu „nadbytečnosti“. Léta 1975-1984 prožil jako dělník ve skladu v podniku Potraviny, roky 1985-1986 jako vedoucí kiosku a zaměstnanec prodejny se smíšeným zbožím na Oseku. Od 3. 9. 1986 ve starobním důchodu. V roce 1952 uzavřel sňatek s učitelkou Věnceslavou, rozenou Špillarovou, roku 1955 se narodil syn Karel. Bohatě publikoval v regionálním tisku. V Hlasu Rokycanska, Rokycansku a v Rokycanském deníku vyšlo od roku 1987 do konce roku 2000 631 článků z historie Rokycan, ve Sborníku Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech 15 prací, ve sborníku Minulosti Rokycanska 1 práce. Samostatných publikací pak vydal 11. Autor publikace Staré rokycanské domy, kterou vydala Městská knihovna v Rokycanech.Zdroj: www.mekbn.cz

Hofmann Jan

 • 5. srpen 1924
Zakládající člen Mrákovského národopisného souboru. Od počátku existence souboru v roce 1961 stál dlouhá léta v jeho čele. Sám se uplatnil jako zpěvák, nejčastěji spolu s Vlastimilem Dřímalem, dcerou Marií a Jarmilou Černou. Při tvorbě programu s ním spolupracovali Rudolf Svačina, František Polák, Vladimír Baier, Míla Weber. Pod jeho vedením soubor absolvoval téměř 1000 vystoupení. Pracoval jako vedoucí vozové služby ČSD.Zdroj: www.mekbn.cz

Hofmann Jiří

 • 6. květen 1812, Milavče
 • 23. duben 1893, Kout na Šumavě
Ve své trilogii Paní komisarka, Osmačtyřicátníci a Lůsy zmiňuje J. Š. Baar postavu učitele a hudebníka J. Hofmanna. Narodil se jako syn milavečského sedláka, který také zastával úřad starosty. Po studiích v Blížejově a Domažlicích absolvoval německý a český učitelský kurs v Plzni a pražskou učitelskou přípravku. Po složení podučitelských zkoušek dostal místo ve Staněticích, později v Loučimi. V roce 1845 již působil jako učitel ve Kdyni, kde si získal uznání i jako hudebník. Roku 1872 byl jmenován řídícím učitelem. Za své vlastenecké chování v r. 1848 a v době Bachova absolutismu byl několikrát vyšetřován a trestán. S manželi Němcovými se spřátelil brzy po jejich příchodu do Domažlic a prostřednictvím nich pak navázal kontakt s Karlem Havlíčkem Borovským. Zemřel u své dcery v Koutě na Šumavě, pochován je na hřbitově ve Kdyni.Zdroj: www.mekbn.cz

Ing. Hofmann Josef

 • 26. červen 1875, Velké Čakovice
 • 23. prosinec 1960, Aš
Absolvent Umělecko-průmyslové školy a ČVUT v Praze. Asistent prof. J. Kouly na České technice (1889-1903). Od poloviny 30. let žil v Domažlicích. Vrchní školní rada a profesor v Domažlicích. Je autorem návrhu restaurace kostela na Proseku, hydrocentrály v Č. Budějovicích a pokračovací školy v Domažlicích. Spolupracoval na opravách Týnského chrámu a Staroměstské radnice, na jejíž dostavbu po požáru v květnu 1945 odevzdal z Domažlic návrh, oceněný první cenou, ale pro nákladnost nerealizovatelný. Maloval, zajímal se o přírodní motivy nebo architekturu, ve zvláštní oblibě měl historické Domažlice. Překládal německé a francouzské básníky. Pozn.: Kalendárium osobností západních Čech na rok 2000 udává datum a místo narození 25. 06. 1875, Praha.Zdroj: www.mekbn.cz

Hofmeister Alexander

 • 26. únor 1891, Domažlice
 • 24. říjen 1966, Metten
Narodil se na Hořejším předměstí, vedle klášterního dvora, jako poslední, deváté dítě v řemeslnické sedlářské rodině. V domažlickém seznamu občanů byla rodina zmiňována již roku 1690, v době narození Alexandera patřila již ke staroměstským řemeslnickým rodům. V roce 1896 začal navštěvovat domažlickou obecnou školu. Rok nato mu zemřel otec, 25. 1. 1898 také matka. Rodina nejstarší sestry provdané v bavorském Chamerau za finančníka Kreutnera se mu stala novým domovem. V roce 1901 začal navštěvovat gymnázium v Landshutu, 1902 vstoupil do semináře v benediktýnském opatství Metten, 1910 se stal novicem a přijal jméno Corbinian. Studoval teologii, na kněze vysvěcen 1914. Opatství jej vysílalo na studijní cesty po světě, navštívil Ameriku, Irsko, Anglii. Po návratu se stal ředitelem internátu a profesorem na gymnáziu. V roce 1929 se stal opatem. Odmítal Hitlera i jeho názory, propagoval zásady humanismu. Byl vězněn v Mnichově, posléze převezen do Berlína. Z vězení se vrátil až koncem 2. světové války. V poválečných dobách pečoval o vysídlence z východu, pomohl benediktinům z Broumova, kteří se usadili v bavorském Rohru.Zdroj: www.mekbn.cz

Hofmeister Tomáš

 • 16. září 1892, Domažlice
 • 31. květen 1940, Domažlice
Sedlářský a čalounický mistr. Aby unikl výslechům gestapa, tak spáchal sebevraždu.Zdroj: www.mekbn.cz

Hohaus Isaiáš

 • 20. červen 1793, Domažlice
Prováděl řezbářské práce pro kostely klášterů v Ročově a ve Vrchlabí. Roku 1771 ozdobil novou kazatelnu a poboční oltář P. Marie v klášterním kostele na Pivoni. V roce 1788 odešel na odpočinek do kláštera v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Hojda Martin

 • 3. prosinec 1998, Klenčí pod Čerchovem
Výrazná postava klenečského veřejného života 2. poloviny 20. století. Dlouhá léta měl na starosti obecní finance. Byl tajemníkem stavební komise, vydavatelem místního zpravodaje Čakan, pomáhal s evidencí muzejních sbírek a od 30. 11. 1975 vedl obecní kroniku.Zdroj: www.mekbn.cz

Holakovský Břetislav

 • 18. červenec 1926, Předlice
Absolvent mistrovské školy pro rytce kovu a ciseléry v Jablonci nad Nisou a VŠUP v Praze. Pracoval jako propagační výtvarník a jako pedagog na výtvarném oboru LŠU Plzeň. Je autorem pamětní desky J. Fučíka instalované v roce 1958 v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Holeček Zdeněk

 • 3. srpen 1922, Domažlice
 • 14. říjen 2002, Staňkov
V sedmnácti letech byl za 2. světové války jako člen 3. oddílu domažlických skautů mezi 150 rukojmími, kteří byli zatčeni v souvislosti s tzv. Smudkovou aférou. V období od 21. 3. 1940 do 18. 12. 1941 byl vězněn v koncentračním táboře Flossenbürg. Po skončení války byl v souvislosti s emigrací bratra Vladimíra komunisty zatčen a 6. 9. 1949 odsouzen k odnětí svobody na 4 měsíce a k peněžitému trestu. Poté byl odsouzen na 18 měsíců. V důchodovém věku byl aktivním členem Českého svazu bojovníků za svobodu. Po řadu let až do své smrti byl předsedou staňkovské organizace ČSBS, místopředsedou OV ČSBS a v letech 1992-1995 jeho předsedou.Zdroj: www.mekbn.cz

Holl Štěpán

 • 20. prosinec 1919, Postřekov
 • 27. listopad 1985
Narodil se v rodině zedníka Ondřeje Holla. Po vychození měšťanské školy (1937) se vyučil cukrářem. Po obsazení ČSR nacistickým Německem opustil 12. srpna 1939 republiku. Po překročení česko-polské hranice se 23. srpna prezentoval jak dobrovolník u východní skupiny čs. armády. Po porážce Polska ustupoval s legionem k rumunským hranicím a dále na Ukrajinu. Dne 1. května 1941 se Hollova skupina z legionu stala v egyptské Alexandrii součástí čs. vojenské jednotky na Blízkém východě, kde podléhala britskému velení. Pod velením plk. Karla Klapálka bojoval u Tobruku. V roce 1942 se spolu se 170 čs. dělostřelci přihlásil k britskému letectvu. Prošel výcvikem, vychodil pilotní školu. Do konce války sloužil u 57. OTU - u operační výcvikové jednotky. V posledních týdnech pobytu v Anglii byl přeřazen k 310. čs. stíhací peruti. Byl povýšen na četaře letectva a v březnu 1945 mu byla udělala Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně. Během pěti válečných let prošel několika světadíly, prodělal pěchotní výcvik, přeškolil se na protiletadlového dělostřelce i absolvoval výcvik pilota stíhače. Po osvobození vykonával na čas funkci stíhacího pilota. Po roce 1949 od letectva odešel. Pracoval v Satalicích u firmy vyrábějící bedny. V roce 1968 dostal první infarkt, v roce 1974 odešel do předčasného důchodu. Roku 1991 byl povýšen na podplukovníka in memoriam.Zdroj: www.mekbn.cz

Holub Bedřich

 • 15. leden 1855, Kdyně
 • 3. květen 1920, Koloveč
Studia začal na klatovském gymnáziu, poté přestoupil na nižší reálné gymnázium do Domažlic. Absolvoval tříletý kurz na c. k. Ústavu ku vzdělání učitelů v Praze, kde 16. 7. 1874 obdržel vysvědčení dospělosti. Ještě toho roku nastoupil jako učitel do obecné školy ve Kdyni a po třech letech pak do Staňkova. V roce 1877 získal vysvědčení způsobilosti pro školy obecné a k vyučování náboženství. Dne 15. 9. 1878 byl jmenován zatímním řídícím učitelem a o rok později ustanoven definitivním řídícím učitelem v Srbicích. Na jeho popud byla v Srbicích zasazena lipová alej. Zabýval se studiem dějin, zejména Srbic a okolí. Výsledkem je čtyřsvazková školní srbická kronika, ve které zachytil nejen dějiny školy, ale i obce a okolí. Publikoval pověsti a články v krajinských listech.Zdroj: www.mekbn.cz

Holub Jan Norbert

 • 19. květen 1816, Domažlice
 • 27. únor 1893, Budapešť
Narodil se v Domažlicích-městě čp. 37 z prvního manželství otce s Teresií, dcerou domažlického lékaře Jiřího Fichtnera. Studoval na gymnáziu v Klatovech a v Praze, kde získal učitelské zkoušky. Ale už v r. 1833 spolupracoval s Josefem Božkem na různých technických novinkách, zejména na tehdy oblíbených hudebních automatech - ale i na mechanických protézách pro válečné invalidy. Těžiště celoživotní technické činnosti spočívalo v hodinářství, orlojářství a hydraulice. Navrhoval a vlastnoručně maloval na fasádách významných budov tehdy oblíbené sluneční hodiny. Jedny z nich jsou dodnes v průčelí zámku Lázeň u Chudenic. V letech 1865-1866 opravoval a zpět do života uvedl Staroměstský orloj. Mimo něj opravoval i orloj olomoucký a podobný stroj ve Vratislavi. Posléze se usadil jako městský hodinář v Budapešti. Syn hudebníka Norberta Holuba (1787-1834).Zdroj: www.mekbn.cz

Holub Karel

 • 19. červenec 1921, Olomouc
 • 21. listopad 1994, Domažlice
Dlouholetý funkcionář domažlických turistů. V letech 1965-1970 působil jako předseda Klubu českých turistů v Domažlicích. V roce 1974 byl iniciátorem uspořádání dálkového etapového pochodu Krajem strážců hranic. Roku 2013 byl uveden in memoriam do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje. Zdroj: www.mekbn.cz

Holub Norbert Jan

 • 12. září 1787, Domažlice
 • 28. březen 1834, Domažlice
Syn Antonína Holuba (1749-1825), učitele, hudebníka a ředitele kůru v děkanském kostele. Norbert studoval nejprve práva - stal se koncipientem a zároveň i písařem u domažlického magistrátu. V době otcovy vážné nemoci byl jeho zástupcem a po složených učitelských zkouškách zůstal učitelskému řemeslu věrný. Zkomponoval koncert pro varhany, čtyřruční sonáty a chrámové skladby. Otec vynálezce Jana Norberta Holuba.Zdroj: www.mekbn.cz

Holub Petr P.

 • 2. leden 1890, Domažlice
 • 20. prosinec 1952, Domažlice
Obecnou školu navštěvoval a středoškolská studia absolvoval na gymnáziu v Domažlicích, kde v roce 1910 maturoval. Studium teologie vykonal v Diecézním bohosloveckém učilišti v Českých Budějovicích. Ordinován na kněze tam byl 12. 7. 1914. Působil v Týnci u Klatov, Trhanově, Velharticích a ve Kdyni. Jako katecheta přišel na obecnou měštanskou a dívčí školu v r. 1931. Zúčastnil se spolu s P. Václavem Antonym výběrového řízení na uvolněné místo arciděkana, vládním komisařem JUDr. Matějem Karbanem byl jmenován, ale ještě dříve, než se uskutečnilo slavnostní uvedení, napsal biskupské konzistoři v Českých Budějovicích, že úřad nemůže následkem nervového zhroucení zastávat a zůstává katechetou. Jako arciděkan je veden tedy od 1. 1. 1940 do 11. 1. 1940. Byl pohřben do rodinného hrobu v horní části domažlického hřbitova dne 23. 12. 1952. Na pomíku je nápis: Zde očekává radostné vzkříšení P. Petr Holub. Zdroj: www.mekbn.cz

Holý Bedřich P.

 • 25. listopad 1884, Domažlice
 • 16. červenec 1917, Domažlice
Syn obuvníka Matěje Holého a jeho manželky Magdaleny, rodem Rynešové. Po maturitě na gymnáziu (1903) odešel do budějovického semináře, kde ukončil studium a byl vysvěcen na kněze (28. 7. 1908). Poté byl jmenován farářem v Malontech. Trpěl tuberkulózou. Často navštěvoval rodné Domažlice, kde zemřel na zánět plic. Pravděpodobně profesor-historik Bohumil Strér probudil jeho zájem o historii. Holý se věnoval dějinám města Domažlic. Sepsal Dějiny domažlického děkanství, shromáždil prameny k historii děkanského kostela a sestavil rejstříky k domažlickým matrikám od jejich počátku v roce 1631.Zdroj: www.mekbn.cz

Holý František

 • 1797, Bratronice
 • 12. srpen 1888, Újezd
Do Újezda jej přivedla rodina Sladkých od Vondroušků, jejíž členové chodili prodávat jimi vyráběné tkalounky do Prahy. Od roku 1823 se stal učitelem a správcem školy v Újezdě. Byl i výborným muzikantem, hrál na housle a zpíval při obřadech v trhanovském kostele.Zdroj: www.mekbn.cz

Mgr. Holý Jan Prokop

 • 6. červen 1937, Domažlice
Syn Prokopa Holého. Po ukončení základní školy studoval dva roky na osvětové škole v Praze knihovnictví a muzejnictví. V roce 1957 maturoval na JSŠ v Domažlicích a byl přijat na Filozofickou fakultu UK v Praze-obor archivnictví. Po prvním ročníku musel odejít. Přešel na Husovu československou bohosloveckou fakultu, kde studoval dva roky. Studia nedokončil. Přijal prozatimní místo učitele v Poběžovicích a poté v H. Týně. Pracoval jako metodik LUT v Okresním domě osvěty v Semilech, jako učitel na LŠU v Boru u Tachova. Dálkově studoval PF v Plzni, obor čeština, ruština, hudební výchova. Ve 4. ročníku došlo ke konfliktu s vedením školství ONV Tachov a k následnému odchodu ze studií a místa. Ze zdravotních důvodů byl dán do invalidního důchodu. Od r. 1967 žil na Sušicku, kde vyučoval krátkodobě jazykům a hudbě v Sušici a Kašperských Horách. (Po r. 1989 se dočkal rehabilitace na PF v Plzni, kde mu bylo uznáno studium s magisterským titulem, stejně tak i studium na Husově fakultě UK. V roce 1995 ukončil i studium archivářství na FF UK.) Věnoval se studiu a bádání v oblasti regionální literární historie a hudby. Publikoval přes 3 500 odborných článků, převážně zaměřených na historii.Zdroj: www.mekbn.cz

Holý Jiří

 • 19. srpen 2000, Domažlice
Dlouholetý funkcionář domažlické Jiskry. Působil jako vedoucí družstva dorostenců, nejdéle spolupracoval s trenérem F. Víškem. Zemřel ve věku 53 let.Zdroj: www.mekbn.cz

Holý Josef

 • 29. září 1912, Domažlice
 • 9. listopad 1942, Praha-Pankrác
Úředník, zatčen gestapem 28. 5. 1940. Zemřel ve věznici Praha-Pankrác.Zdroj: www.mekbn.cz

Holý Karel

 • 27. leden 1859
 • 2. leden 1914
Zakladatel strojírny v dnešní Poděbradově ul. č. 88, která vyráběla mlátičky a žentoury. V roce 1936 strojírna vyrobila kříž na věž arciděkanského kostela.Zdroj: www.mekbn.cz

MUDr. Holý Matěj

 • 9. říjen 1859, Domažlice
 • 26. listopad 1916, Praha
Narodil se v č. 89 pod branou jako syn měšťanského řezníka Jana Holého. Působil v Praze na Smíchově jako doktor chudých. Byl známý pod přezdívkou „doktor grobián“ a stal se předlohou pro hrdinu stejnojmenné povídky Jaroslava Haška. Ve svém díle jej popsal i Karel Vika v díle Doktor nezdvořák. Zmiňuje se o něm i Hana Štěpánková v kronice Ke kořenům. Přátelil se s lékaři J. Thomayerem a J. Pelnářem. Je pochován na domažlickém hřbitově.Zdroj: www.mekbn.cz

Holý Prokop Jan

 • 2. srpen 1902, Moldava u Teplic
 • 2. červen 1985, Domažlice
Pocházel z učitelské rodiny, dětství a mládí prožil v Praze. Matka, rozená Čeledová, pocházela z učitelské hudební rodiny Čeledů. Gymnázium studoval v Křemencově ulici ve Vlašimi, kde třídním učitelem byl zakladatel československého skautingu Antonín Benjamin Svojsík a sám patřil mezi našich prvních devět skautů. Absolvent Amerlingova učitelského ústavu. Pokračoval v dalším studiu na UK v Praze, obor medicína, antropologie a přírodní vědy. Mezi jeho profesory byli domažličtí rodáci Josef Pelnář a Klement Weber. Praktikoval v archeologickém oddělení Národního muzea. V roce 1925 dokončil dálkové studium na Vysoké škole pedagogických studií rozšířené o profesuru tělesné výchovy. Do Domažlic přišel roku 1936, kdy zdědil domek po prarodičích v Jiráskově ulici a byl zde ustanoven učitelem. V Muzeu Chodska sestavil nerostopisné a archeologické sbírky, byl při vykopávkách u Milavčí, Meclova a Smolova. Působil v rámci Církve československé husitské. Vedle archeologické činnosti vyučoval i hře na hudební nástroje a to naposledy v Klenčí až do r. 1970, kdy byl již v důchodovém věku. Prokop Holý byl první vysokoškolsky vzdělaný učitel na základních školách v Domažlicích. Byl i aktivním členem Čerchovanu.Zdroj: www.mekbn.cz

Homolka Emanuel

 • 14. leden 1894, Těšovice
 • 2. červenec 1917, Zborovo
Vyrůstal bez otce a již v šesti letech je ve sčítacích operátech z roku 1900 zapsán v domě čp. 8 jako synovec majitele hospodářství i bez matky. Jako mladý chlapec odešel v roce 1914 ještě před vypuknutím 1. světové války do Vídně. Odtud narukoval na frontu. V roce 1916 vstoupil do ruských legií a jako legionář bojoval 2. 7. 1917 u Zborova. Druhého dne byl nalezen před nepřátelským zákopem s prostřeleným srdcem,  v pravé ruce svíral granát. Dne 2. 7. 1933 mu byl odhalen v Těšovicích pomník. Odhalení se zúčastnil tehdejší náčelník hlavního štábu armády generál Jan Syrový, poslanec František Machník, okresní hejtman K. Kupka a další.Zdroj: www.mekbn.cz

Hora Fridrich Jaroslav

 • 1637, Chrášťany u Rakovníka
Byl ve službách Adama Matěje z Trauttmansdorffu v Horšovském Týně. V roce 1691 se stal hejtmanem Plzně. Roku 1693 táhl s 200 vojáky potlačit povstání Chodů na Domažlicku.Zdroj: www.mekbn.cz

Horák Jaromír

 • 6. srpen 1912, Domažlice
 • 5. září 1982, Plzeň
Zpěvák-tenorista, interpret chodské lidové písně. Po maturitě na domažlickém gymnáziu absolvoval učitelský kurs, byl učitelem v Domažlicích. Od roku 1949 působil v Plzni jako středoškolský profesor. Za 2. světové války byl vězněn v koncentračním táboře Flossenbürg. Po návratu působil na domažlickém školském úřadu a od r. 1949 ve funkci referenta KNV v Plzni. První hodiny zpěvu a hudby dostával u prof. Bartovského v učitelském kurzu, na klavír se učil u J. Ereta, zpěv studoval u Vl. Wuršera. Člen pěveckého sboru Čerchovan. Populární z pořadu Hrají a zpívají Plzeňáci. Nahrál několik gramofonových desek. Pravidelně vystupoval na Chodských slavnostech.Zdroj: www.mekbn.cz

Horák Vladimír

 • 10. únor 1900, Drysice
 • 11. srpen 1944, Praha-Pankrác
V roce 1923 absolvoval vyšší lesnickou školu v Báňské Štiavnici. V letech 1941 a 1942 působil jako polesný vyšší lesnické školy v Písku a pak jako správce školy pro lesní hajné v Domažlicích, kde byl zatčen dne 11. listopadu 1943. Důvodem zatčení bylo přechovávání zbraní. Vězněn na Pankráci, popraven dne 11. 8. 1944.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Horáková Ivana

 • 29. prosinec 1947, Všeruby (okr. Domažlice)
Knihovnice, přibližně 20 let pracovala v Knihovně města Plzně. Poté změnila působiště - z řadové zaměstnankyně se postupem času stala náměstkyní ředitele druhé největší knihovny v Čechách, Studijní a vědecké knihovny v Plzni a v březnu 2008 i její ředitelkou. Vdaná, matka jedné dcery.Zdroj: www.mekbn.cz

Horn František

 • 2. červen 1896, Filipova Hora
 • 20. leden 1945, Praha-Pankrác
Obchodník, zatčen gestapem 26. 7. 1944. Zemřel v pankrácké věznici.Zdroj: www.mekbn.cz

Horn Karel

 • 10. květen 1922, Domažlice
 • 10. březen 1944, Buchenwald
Mechanik, zatčen v srpnu 1943 v Norimberku. Zahynul v nacistickém koncentračním táboře Buchenwald.Zdroj: www.mekbn.cz

prof. Ing. Hosnedl Stanislav, CSc.

 • 7. říjen 1942, Domažlice
Absolvent Fakulty strojní Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni, obor konstrukce obráběcích strojů (1964). Byl zaměstnán jako výzkumný pracovník ve Škodě Plzeň, od roku 1990 působí na Západočeské univerzitě v Plzni, konkrétně na Katedře konstruování strojů. Mezi léty 2001-2006 byl proděkanem Fakulty strojní ZČU pro vnější vztahy, profesorem jmenován roku 2002. Je autorem řady odborných publikací a článků, podílí se na řešení průmyslových a pedagogických projektů. Působí také jako předseda vědeckých výborů na národních a mezinárodních konferencích, či jako člen komisí pro jmenovací a habilitační řízení. Od roku 2010 je držitelem Ceny města Plzně.Zdroj: www.mekbn.cz

Hostáň Jan

 • 2. červen 1898, Brzice u Náchoda
 • 16. květen 1982, Praha
Autor umělecko-naučných knih, příruček a učebnic. Sestavoval čítanky pro děti, dětem byly určeny i jeho básničky. Za svou pedagogickou činnost jmenován zasloužilým učitelem. V básnické tvorbě pro dospělé tvořil básně věnované Chodsku, které navštěvoval (Sbírka Uvězněná touha). V roce 1966 pobýval na zotavovně ROH Psohlavec u Havlovic. Sestavil z krátkých básní sbírku Na shledanou, Chodsko! Sbírka zůstala v rukopise.Zdroj: www.mekbn.cz

JUDr. Hostaš Karel

 • 11. březen 1854, Poleň (okr. Klatovy)
 • 22. červen 1934, Klatovy
Zakladatel muzea v Klatovech, organizátor kulturních a politických spolků. Mladočech, starosta města Klatovy v letech 1912-1919. Přítel Fr. Langa. Spolu s F. Vaňkem je autorem publikace Soupis památek historických okresu Domažlice.Zdroj: www.mekbn.cz

Hostounský Baltazar

 • 1534, Horšovský Týn
 • 7. červen 1600, Chomutov
Profesor teologie a filozofie na pražské univerzitě, jezuita, misionář. Byl jedním z dvanácti mladíků, které v roce 1555 poslal král Ferdinand I. do Říma na studia filozofie a bohosloví. Zde vstoupil do jezuitského řádu, byl vysvěcen na kněze a byl mu udělen doktorát teologie. V roce 1564 doprovázel papežského vyslance, který měl za úkol provést v Polsku tridentská usnesení. V Polsku působil čtyři roky a řídil tam nově založené koleje svého řádu. Odtud byl v r. 1568 povolán do jezuitské koleje v Olomouci a jmenován profesorem bohosloví. Roku 1569 vykonal ve Vídni čtyři slavné sliby své řehole a potom byl se šesti tovaryši poslán do Litvy, aby tam řídil nově založenou kolej ve Vilně. V roce 1572 se vrátil do Prahy do koleje v Klementinu, kde se stal představeným v konkvitu a profesorem latiny, řečtiny a bohosloví. V r. 1575 učil na Karlově univerzitě řecký jazyk a stal se kancléřem pro katolická studia teologie. V tomto roce z rozkazu arcibiskupa společně s P. Václavem Šturmem sepsal a tiskem vydal „Odpověď dvou práv znalých katolíků na novou Českou konfesi.“ Tím dosáhli toho, že císař Maxmilián II. odepřel potvrzení této konfese. Jeho teologické spisy, částečně originály a částečně překlady, jsou napsány českým jazykem. Tiskem vydal spis sv. Augustina „Traktát o marnosti věcí světských“ (1573).Zdroj: www.mekbn.cz

Hošek František

 • 2. duben 1871, Bechyně
 • 9. květen 1895, Praha
Spolu s Čeňkem Vosmíkem je autorem pomníku Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Újezda.Zdroj: www.mekbn.cz

Hötzel Karel st.

 • 6. říjen 1907, Domažlice
 • 11. březen 1965, Domažlice
Narodil se v Domažlicích-město č. 70. Knihkupec, vedl knihkupectví na horní polovině náměstí (Dubina). Autor vzpomínek na knihkupecké vlastenecké výklady na počátku 2. světové války ve sborníku Kniha a národ 1939-45. Žil v Domažlicích ve Fügnerově ul. č. 235. Otec Karla Hötzela mladšího.Zdroj: www.mekbn.cz

Houra František

 • 30. září 1872, Záboří u Blatné
 • 11. prosinec 1945, Luhačovice
Působil jako vlastivědný pracovník ve Kdyni.Zdroj: www.mekbn.cz

Hovorka Jaroslav

 • 1921, Drhovy u Dobříše
 • 1980
Studoval na gymnáziu v Dobříši a po složení učitelských zkoušek se po celý život věnoval pedagogické činnosti. Do H. Týna přišel roce 1946. Jeho rukama prošly stovky dětí, které přivedl k aktivnímu sportování. Jeho organizační talent se uplatnil při pořádání veřejných tělovýchovných akademií a zejména při přípravě spartakiádních vystoupení. Měl velký podíl na prosazení výstavby stadionu v H. Týně. Nemalý význam měla také jeho činnost v ochotnickém divadelním spolku, v němž v 50. letech nejen hrál, ale jako režisér nastudoval některá představení, zejména z české klasiky - Naši furianti, Lucerna. Jeho život se předčasně tragicky uzavřel při autonehodě.Zdroj: www.mekbn.cz

Hovorková Vlasta

 • 1925, Praha
 • 7. květen 1985
Pocházela z Prahy, její otec Vilém Kopta byl koncertním mistrem na hoboj a profesorem hudby. Matka byla ředitelkou měšťanské školy. Rodinu táhlo k H. Týnu silné pouto, neboť Vilém Kopta sem zajížděl na léto ke svému bratru Antonínovi. Po vystudování učitelského ústavu v Praze působila od září 1945 jako učitelka na malotřídních školách na Horšovskotýnsku, od roku 1948 pak učila na měšťanské škole v H. Týně. Její život by spojen s prací v tělovýchovném hnutí. Působila jako dlouholetá cvičitelka, od r. 1947 ve funkci okresní náčelnice Sokola. V polovině 50. let založila školní tělovýchovnou jednotu. Spolu se svým manželem Jaroslavem Hovorkou stála u vzniku stadionu v H. Týně. Byla nositelkou řady tělovýchovných vyznamenání. V 50. letech se též významně podílela na činnosti divadelního ochotnického souboru. Velký rozsah aktivit se bohužel nepříznivě projevil na jejím zdraví. Zemřela po těžké nemoci.Zdroj: www.mekbn.cz

Ing. Hrabačka Otakar

 • 27. únor 1888, Praha
 • 27. duben 1956, Praha
Řadu let působil jako městský inženýr v Domažlicích. Do Domažlic přišel z Prahy. Od roku 1926 byl vedoucím stavebního úřadu města. Jeho manželkou byla Klementina rozená Hindráková, narozena 12. června 1886 v Praze. Oddáni byli dne 23. listopadu 1911 v Praze-Smíchově. V Domažlicích bydlel na Týnském předměstí (Erbenova ul.) čp. 156.Zdroj: www.mekbn.cz

Hrabě Václav

 • 13. červen 1940, Příbram
 • 5. březen 1965, Praha
Básník, autor prózy. Během svého krátkého života, ale zejména po svém tragickém úmrtí se stal pro mnoho lidí legendou. Jeho život byl na čas spojen s H. Týnem. Vykonával zde vojenskou prezenční službu. Protože v té době už psal básně a povídky, není vyloučeno, že některé jeho básně vznikly právě zde. Hrabě se svým způsobem života (vystřídal mnoho zaměstnání) i svou tvorbou přiblížil poezii beatnické generace. S její vůdčí osobností Allenem Ginsbergem se roku 1965 setkal v Praze. Jeho dílo vyšlo až po jeho smrti: Stop-time, Blues v modré a bílé, Černé nebe nad městem. Hrabětova tvorba získala popularitu jako písňové texty významných rockových hudebníků (např. Vladimír Mišík- Variace na renesanční téma).Zdroj: www.mekbn.cz

Hrabík Martin

 • 6. říjen 1904, Vílov
 • 22. říjen 1992, USA
Předválečný funkcionář Agrární strany. Za okupace byl vězněn nacisty. Po roce 1948 emigroval do USA, zde byl předsedou České národní rady v Clevelandu. Kalendárium osobností západních Čech na rok 2002 uvádí datum narození 06. 03. 1906.Zdroj: www.mekbn.cz

Hradecký Václav

 • 21. říjen 1867, Světlá nad Sázavou
 • 14. červen 1940, Domažlice
Malíř historických obrazů působící zejména v Praze. Žák umělecko-průmyslové školy u prof. Ženíška, pak na akademii v Praze. Roku 1893 vystavoval v Chicagu na Světové výstavě. Mezi roky 1901-1908 pobýval v Paříži. Zemřel v Domažlicích, kde je i pochován.Zdroj: www.mekbn.cz

Hranáčová Růžena

 • 24. březen 1919, Nová Ves u Kdyně
 • 20. prosinec 1944, Plzeň
Pomocnice v domácnosti, zabita při náletu na Plzeň.Zdroj: www.mekbn.cz

Ing. Hráský Jan Vladimír

 • 20. duben 1857, Babuly (Ukrajina)
 • 12. duben 1939, Praha
Spolu s domažlickým rodákem ing. Fr. Prášilem byl navrhovatelem dnešní vltavské kaskády. Zřejmě na jeho popud prováděl v letech 1905-1908 průzkum zaměřený na pitnou vodu v okolí Domažlic. Navrhl podchycení pramenné vody z oblasti Dmoutu a Zelenovských rybníků. Je autorem stati z roku 1909 „Studie o vodní otázce v Domažlicích“.Zdroj: www.mekbn.cz

PhDr. Hrubý Karel

 • 9. prosinec 1923, Plzeň
V letech 1950-1955 učil na gymnáziích ve Stříbře, Domažlicích a na Pedagogické fakultě v Plzni. Po emigraci v roce 1968 působil v Radě svobodného Československa, byl předsedou Československé sociální demokracie a vydavatelem časopisu Proměny. Roku 1995 se stal čestným občanem města Plzně.Zdroj: www.mekbn.cz

Hrubý Kryštof

 • 6. srpen 1639, Draženov
 • 1. červen 1695, Praha
Draženovský rychtář, jeden z vůdců chodské rebelie proti Lammingenovi. Na svůj draženovský statek svolal Hrubý roku 1692 schůzku chodských zástupců, na níž se Chodové domluvili na vyslání delegace k císaři Leopoldovi i na společném postupu proti lamingenovské vrchnosti. V roce 1693 zemřel ve vězení. Hrubého statek, dochovaný při výjezdu na Horšovský Týn, zdobí pamětní deska od sochaře Vladimíra Brettschneidera.Zdroj: www.mekbn.cz

Hrubý Stanislav

 • 7. duben 1932, Srbice
Absolvent pražské konzervatoře. Působil v pražském rozhlasovém orchestru, v Moravské filharmonii, byl členem Pražského komorního orchestru bez dirigenta. Zapsal nápěvy písní z okolí Srbic do 8. dílu Chodského zpěvníku J. Jindřicha.Zdroj: www.mekbn.cz

Hrubý Václav

 • 18. prosinec 1966, Domažlice
S basketbalem začínal v Jiskře Domažlice (1974-81, trenér Janiurek). Během 19 ligových sezon nasbíral 8849 bodů (9. místo v historické tabulce střelců ligy), 4x získal titul mistra ligy. Patřil mezi klíčové hráče reprezentačního družstva, ve kterém odehrál celkem 133 utkání. V roce 1991 reprezentoval na ME v Římě (6. místo). Mezi léty 1988-92 odehrál za Československo 111 zápasů a v letech 1993 a 2001-2003 dalších 22 za ČR. Roku 2001 byl oceněn jako nejlepší basketbalista České republiky.Zdroj: www.mekbn.cz

Hruška Antonín

 • 6. srpen 1810, Kdyně
 • 5. červenec 1880, Domažlice
Po založení Trojtřídní obecné školy vesnické v Domažlicích se od 1. 10. 1847 stal jejím prvním učitelem a působil na ní až do konce roku 1878 - od 1. 10. 1873 s titulem řídící učitel.Zdroj: www.mekbn.cz

Hruška Jan František

 • 6. červen 1865, Pec pod Čerchovem
 • 17. říjen 1937, Plzeň
Jan František Hruška patří mezi významné české jazykovědce; jeho dialektologická i beletristická díla jsou prostoupena láskou k rodnému kraji a chodskému nářečí. Narodil se 6. června 1865 v Peci pod Čerchovem. Rodina otce Melichara Hrušky pocházela z Chodova a všichni se živili prací se dřevem. Maminka Anna, rozená Teydlová, se narodila v Klenčí pod Čerchovem. Po otci i matce tedy pocházel ze starého chodského rodu s písmáckou tradicí (otec se mu stal modelem lidového filozofa „děrečka včalaře“).  Do širší rodiny patří další ze známých chodských rodáků, a to Jindřich Šimon Baar (Hruška byl jeho vzdáleným strýcem). Kromě příbuzenského vztahu oba spojovala studentská léta na domažlickém gymnáziu. Již tehdy byl Hruška Baarovi starším rádcem a i v pozdějších letech jej povzbuzoval k literární tvorbě. Oba, i když každý po svém, ve své práci zachytili život na Chodsku. Po maturitě složené roku 1886 začal Jan František studovat v Praze klasickou a slovanskou filologii u Jana Gebauera. Po studiích nastoupil na jeden rok jako profesor češtiny a latiny na gymnáziu v Domažlicích, v nadcházejících letech učil na několika dalších školách (v Pardubicích, v Klatovech, v Plzni, v Jindřichově Hradci), pevně pak roku 1902 zakotvil na gymnáziu v Plzni, kde působil celých 24 let a kde žil i po penzionování.V roce 1882 provázel krajem A. Jiráska a pomáhal mu při studiu domažlického archivu. Za zásluhy o chodský národopis dostal čestný doktorát filozofie UK. První články vydal Hruška na přelomu století. Odborné statě a beletrie publikoval především časopisecky ve slavných titulech své doby: v Květech, Světozoru nebo Národních listech, kde tehdy působil Jan Neruda. Roku 1891 otiskl v Listech filologických první dialektologickou studii O hláskosloví chodském. Roku 1907 vydává svůj Dialektický slovník chodský, jenž je dodnes jedním z nejdůležitějších pramenů poznání chodského nářečí. Kromě zachycení mluvnické stránky jazyka se Hruška snažil popsat i běžný život Chodů. Slovník je tak spíše než pouhou jazykovou příručkou encyklopedií lidové kultury.  Uvědomoval si, že chodské nářečí pomalu mizí. Je to přirozený proces: v každé vsi se našel někdo, kdo se vydával za prací do větších měst (například do Plzně do Škodovky), odkud kromě výdělku přinášel i výrazy, které mezi kolegy pochytil. Rozdíly mezi jednotlivými dialekty se tak postupně vytrácejí a přibližují se obecné češtině. Tomuto procesu se říká asimilace nářečí. Bulačina již na začátku 20. století téměř postrádala dříve charakteristické tvary slovesa být – „bul, bula“. Sám Hruška jejich pozůstatky dokládá jen v široké výslovnosti slovesa byl, nejdéle se staré tvary podle něj udržely v Postřekově.  Technický vývoj a změna životního stylu přináší na druhé straně i zánik některých nástrojů nebo výrazů spojených s vykonáváním určité činnosti. Díky Hruškově díle tak dnes nejen víme, co které slovo znamená, ale i jak se již zaniklé nástroje vyráběly a užívaly (Mezi dřevorubci), z jakých částí se skládal chodský kroj nebo jak vypadalo vybavení chalupy (Statek i chalupa na Chodsku). Právě poznatky z posledně jmenovaného článku a Hruškovy zkušenosti využili pořadatelé Národopisné výstavy československá pořádané v Praze roku 1895. Nejnavštěvovanější částí expozice byla vesnice, jež sestávala z několika kompletně vybavených chalup reprezentujících jednotlivé národopisné oblasti a chodská chalupa zde samozřejmě nemohla chybět. Beletristická část Hruškovy práce zahrnuje sbírky pohádek, bajek, povídek, pověstí a písní. Materiál zaznamenával na hyjtách a zábavách. Odtud nese název i jeho první sbírka pohádek Na hyjtě, vydaná roku 1917. Způsob práce s nasbíraným materiálem se u různých sběratelů liší – někteří vydávají texty v tom znění, jak je slyšeli, jiní je upravují. Hruška je řazen do druhé skupiny. Na rozdíl od sběratelů jako Božena Němcová, kteří zaznamenávali pohádky v místech, kde právě pobývali, mnoho z vyprávěných příběhů znal od dětství téměř nazpaměť. Díky tomu pohádky upravil do podoby, v které je často slýchával. Tím se vyhnul problému sběratelů, kteří vydávají autentický záznam pohádky, v němž se nejspíše projeví osobní invence vypravěče. Literární kritikové vyzdvihují Hruškův způsob parafráze příběhů, neboť více odpovídá podání „kolektivního vypravěče“.  Příkladem Hruškovy autorské tvorby, byť inspirované lidovou slovesností, jsou bajky. V roce 1923 vydal soubor Bajek o včelách, o tři roky dříve dokonce bajky politické v souboru Za svobodu!. Hruška psal i povídky, jako příklad uveďme Na zboží chodském vydanou pod pseudonymem A. B. Hanin.  Jan František Hruška byl člověk hluboce věřící; v rodné Peci nechal roku 1909 vystavět kapličku sv. Prokopa, na jejíž výzdobu dohlížel Alfons Mucha. Víra se přirozeně vtiskla i do vlastní literární tvorby. Možná proto byly Hruškovy pohádky za minulého režimu ve výborech pohádek pro děti opomíjeny.   Jeho pojetí chodské historie kontrastuje s pojetím J. Vrby. Byl tchánem PhDr. Emila Felixe. Autorem jeho bronzové podobizny je sochař Alois Langenberger. Dne 9. 9. 1932 byl jmenován čestným občanem Domažlic. Jeho literární činnost ocenila členstvím Královská česká společnost nauk. Získal i čestné členství ve Filozofické jednotě. Karlova univerzita mu propůjčila nejvyšší vyznamenání - Čestný doktorát filozofie. Papež Pius XI. pasoval profesora Hrušku na rytíře Řádu svatého Řehoře Velikého. Byl jmenován čestným občanem města Domažlice. Ve své rodné obci se Hruška těšil takové vážnosti, že mu byla 11. července 1937 na rodném domku odhalena pamětní deska. Celé slavnosti k odhalení desky se profesor Hruška účastnil. Krátce po odhalení pamětní desky, 17. října 1937, profesor Jan František Hruška umírá ve svém bytě v Plzni na následky mozkové mrtvice, která ho postihla předešlého dne. Arcichod po meči a po přeslici (tak Hrušku označil Baar) je pochován na hřbitově v Trhanově.  Zdroje:http://www.mekbn.czhttp://www.folklorweb.cz/clanky/20050802.phphttp://nase-rec.ujc.cas.cz/http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2012050072

Hruška Karel

 • 29. prosinec 1929, Horní Cerekev
 • 7. květen 2012
Absolvent Lesnické školy v Domažlicích a poté dálkového studia na Střední lesnické technické škole Písek. Pracoval ve venkovním lesnickém provozu, dále jako ekonom Lesního závodu Tachov a Horšovský Týn. Tři roky byl činný také ve funkci kontrolora Západočeských státních lesů a taktéž 3 roky ve funkci vedoucího okresní statistiky v Tachově. Badatelské práce vypracoval v oblasti historie okupace Chodska nacistickým Německem. Shromáždil kompletní dokumentaci ke všem památníkům na území domažlického okresu. Část jeho bádání ve III. díle sborníku Chodsko ve stínu hákového kříže (2009).Zdroj: www.mekbn.cz

Hrušková Jana

 • 6. červenec 1949, Domažlice
S malováním se poprvé setkala na výtvarném oboru LŠU Domažlice, který vedl ing. arch. Josef Batelka, CSc. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Domažlicích. K tvorbě se vrátila v roce 1985, vedla i výtvarný kroužek při ODPM Domažlice. Vystavovala na okresních výstavách Paleta, záhy se zúčastňovala i výstav mimo okres. Z celostátních výstav v Českých Budějovicích a Litoměřicích si přivezla čestná uznání. Vystavovala na více než 65 výstavách, její grafika se dostala i do Los Angeles. Zúčastnila se putovní výstavy po okrese Cham v SRN. Nejoblíbenější malířskou technikou jsou sérigrafie, olej a akryl. Inspiruje ji příroda a lidská duše. Její obrazy zdobí některé instituce a zařízení, např. nemocnice, banky, pojišťovny a hotely. Její díla lze najít i v depozitářích muzeí, v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Spolupracuje s psychologickou poradnou v Domažlicích. Je zakládající členkou Sdružení výtvarníků ČR se sídlem v Praze, členkou Very Special Arts Czech Republic (se sídlem ve Washingtonu, sekce v Plzni). V roce 1997 vystavovala v MěkBN v Domažlicích, v roce 1999 v galerii MKS ve Kdyni, Praze, Sokolově, Plané u M. Lázních, Chodově. Ve stejném roce získala ocenění na výstavě Very Special Arts v USA a byla zařazena do Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců od roku 1950 do roku 1999.Zdroj: www.mekbn.cz

prof. Dr. Hrůza Antonín

 • 1. leden 1865, Plzeň
 • 1950
Středoškolské studium zahájil na plzeňském německém gymnáziu, poté studoval v Mladé Boleslavi, Jičíně a České Lípě, kam byl otec, poštovní úředník, překládán. Maturoval v roce 1884. Veterinární vědu studoval na Vojenském zvěrolékařském institutu (1887). Do Domažlic přišel z Benešova jako odborný veterinární lékař a inspektor v roce 1895. Během necelých tří let svého působení zde téměř vymýtil tzv. mory mezi domácími chovnými zvířaty. V roce 1897 zřídil na domažlickém Hořejším předměstí Pokusnou stanici. Podílel se na založení Vysoké školy veterinární v Brně, kde několik období působil i jako rektor. Pravidelně přispíval do českých i německých odborných časopisů. Později byl zakladatelem časopisů Náš chov a Pes. Zabýval se šlechtěním psů, např. českým ovčákem a českým čuvačem. V Domažlicích se oženil se Zdeňkou Wrbatovou, dcerou ústředního ředitele koutského stadionského panství Josefa Wrbaty.Zdroj: www.mekbn.cz

Hřímalý Otakar

 • 20. prosinec 1883, Černovice (okr. Domažlice)
 • 10. červenec 1945, Praha
Hudební skladatel, syn Smetanova současníka skladatele Vojtěcha Hřímalého ml.Zdroj: www.mekbn.cz

Hubáček Josef

 • 17. říjen 1909, Kdyně
 • 9. duben 1988, Kdyně
Český pilot, válečný stíhač a letecký akrobat. Člen československých stíhacích perutí ve 2. světové válce, účastník bitev o Francii, o Británii atd. Po válce krátce létal u ČSA, ale jako západní letec nesměl toto povolání vykonávat, proto pracoval ve kdyňské továrně. Vyučil se v kdyňských přádelnách, po základní vojenské službě nastoupil v roce 1930 do vojenské školy pro stíhací letce v Chebu. Spolu s Františkem Novákem a Petrem Širokým vytvořili Velkou trojku, kráčející ve třicátých letech od jednoho mezinárodního úspěchu k druhému. Závodní kariéra vyvrcholila získáním titulu mistra světa v akrobatickém létání. V roce 1936 se zúčastnil olympiády v Berlíně. Skupinovou akrobacii předváděl v Rusku a Rumunsku. V roce 1938 odešel do civilu a pracoval jako pilot dopravních letadel. V té době se seznámil se svou ženou, která byla letuškou. Po německé okupaci byli čeští letci z dopravních letadel staženi pro nespolehlivost. V té době organizoval Novák odchody českých pilotů do zahraničí. Tak se i J. Hubáček dostal přes Polsko do Francie a posléze do Anglie. Bojoval proti Němcům a řadu jich sestřelil. I on byl několikrát sestřelen. Dopravoval letadla z Ameriky do Anglie, stal se pilotem pro „zvláštní úkoly“. Na Jaltskou konferenci přivážel materiál i personál. V jeho pilotním deníku je zvláštní poděkování od W. Churchilla„ za bezpečnou dopravu jeho manželky“.Zdroj: www.mekbn.cz

Hubený Viktor

 • 23. prosinec 1882, Slavíkovice
 • 25. květen 1936, Klatovy
Přední organizátor sociálně-demokratické a později komunistické levice na Kdyňsku. Při návštěvě USA v roce 1924 se seznámil a spřátelil s E. E. Kischem.Zdroj: www.mekbn.cz

Hudec Adolf

 • 4. červen 1890, Plzeň
 • 11. duben 1967, Domažlice
První domažlický profesionální knihovník. Do Domažlic přišel jako finanční úředník, oženil se zde s Annou Johánkovou. Postavil si v Hruškově ul. 280 vilku a podnikal pod vl. firmou Avicul (slepičí farma). Byl členem obecního zastupitelstva. Absolvent knihovnických kurzů v Přerově. V Domažlické knihovně působil v letech 1937-1956. Jako čtenáře dom. knihovny zapsal i Julia Fučíka při jeho pobytu v Chotiměři. V souvislosti s tzv. „Smudkovou aférou “byl A. Hudec zatčen a od roku 1940 do konce roku 1941 byl vězněn v koncentračním táboře Flossenbürg. Zabýval se shromažďováním citátů a ex libris, vlastnil obsáhlou sbírku.Zdroj: www.mekbn.cz

doc. MUDr. Hůla Josef, CSc.

 • 23. prosinec 1923, Klenčí pod Čerchovem
 • 21. leden 1999, Plzeň
Vystudoval domažlické gymnázium, za války byl totálně nasazen. Po válce zahájil studium na Lékařské fakultě v Praze a doktorát získal na fakultě v Plzni. Nastoupil do domažlické nemocnice a v praxi pokračoval na obvodě v Poběžovicích. Roku 1953 se stal lékařem Fakultní nemocnice v Plzni. Začal se specializovat na kardiologii a stal se českým průkopníkem echokardiografie. Působil jako ordinář pro kardiologii Fakultní nemocnice v Plzni. V roce 1997 převzal medaili prof. MUDr. Václava Libenského udělenou výborem České kardiologické společnosti za dlouholetou obětavou práci v kardiologii a velkou pamětní medaili Lékařské fakulty Univerzity Karlovy za celoživotní pedagogickou činnost. Pohřben byl 29. 1. 1999 do rodinného hrobu v Klenčí.Zdroj: www.mekbn.cz

Hůla Josef

 • 1. říjen 1902, Domažlice
 • 14. leden 1985, Domažlice
Původním povoláním zedník, následně ředitel Okresního stavebního podniku v Domažlicích. Amatérský hudebník, zakladatel hasičské dechovky. Bydlel na Bezděkovském předměstí čp. 236. Člen Komunistické strany Československa. Do funkce předsedy Městského národního výboru nastoupil 26. 5. 1954 po Josefu Šimánkovi a setrval v ní do 28. 5. 1957, kdy jej vystřídal Jaroslav Němec. Syn Josefa Hůly a Františky, rozené Teierlové.Zdroj: www.mekbn.cz

Hupner Karel Rudolf

 • 31. říjen 1858, Vimperk
 • 12. duben 1888, Klatovy
Občanským povoláním právník. Publikoval převážně v regionálním tisku (Šumavan). Je mj. autorem odborných studií o V. Hálkovi a B. Jablonském.Zdroj: www.mekbn.cz

prof. Hůrka Karel, RNDr.

 • 2. červen 1931, Domažlice
 • 27. květen 2004, Praha
Profesor entomologie a vedoucí katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Je autorem mnoha desítek vědeckých prací, z nichž některé se týkaly Domažlicka a také několika knih. Bratr Luďka Hůrky.Zdroj: www.mekbn.cz

RNDr. Hůrka Luděk, CSc.

 • 25. březen 1933, Domažlice
Český zoolog, zabýval se mammaliologií, faunistikou ptáků a mysliveckou zoologií. V letech 1964-1990 pracoval v Západočeském muzeu, několik let byl jeho ředitelem. Odborný publicista. Bratr Karla Hůrky.Zdroj: www.mekbn.cz

Hůrka Václav

 • 5. červen 1873, Domažlice
 • 12. prosinec 1950, Domažlice
Pracoval pro kostely, vyřezával, vypaloval a maloval drobné řezby ozdobné a upomínkové. Je autorem podobizen, figurálních výjevů či krajin. Naposledy bydlel v čp. 60, Hořejší předměstí v Domažlicích. Pohřben je na domažlickém hřbitově.Zdroj: www.mekbn.cz

Husník Jan

 • 1671
 • 5. duben 1737, Domažlice
Malíř a měšťan v Domažlicích. Roku 1725 se oženil s Annou Tůmovou. Činný v letech 1725 až 1731.Zdroj: www.mekbn.cz

Huspek Zdeněk

 • 15. květen 1947, Cheb
Prozaik publikující časopisecky a dopisovatel do regionálního tisku. Původním povoláním metodik pro práci s mládeží.Zdroj: www.mekbn.cz

Huta Jaroslav

 • 26. září 1912, Pec pod Čerchovem
 • 30. leden 1945, Mauthausen
Zaměstnanec Československých drah, zatčen 4. 7. 1944 v Norimberku. Vězněn v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen, umučen.Zdroj: www.mekbn.cz

Hutta Bojmír

 • 20. únor 1920, Slavuta (okres) ve Volyňské gubernii (Ukrajina)
 • 20. červenec 1987, Cheb
Rodiče pocházeli z Chodska. Narodil se v myslivně Ušpila u vesnice Romaniny, okres Slavuta na Ukrajině. Po přestěhování do Domažlic vystudoval reálné gymnázium, které ukončil maturitou v r. 1942. Poté byl přijat na zlínskou školu umění. Měl být tamním úřadem totálně nasazen do Říše, ale po operaci v domažlické nemocnici byl ponechán v pracovním nasazení v Bojkovicích na Moravě. Zde se, dle vlastních slov, zapojil do odbojářské práce a po osvobození se vrátil do Domažlic. Tamním vojenským pověřencem byl jmenován členem správní komise pro Přimdu a okolí. Ihned se pustil do obnovy města a zároveň byl za Svaz české mládeže jmenován členem Okresní správní komise v Tachově. Dne 16. srpna 1945 byl jmenován předsedou Místní správní komise na Přimdě, která spravovala téměř všechny obce v okolí. Na podzim téhož roku měl podíl na založení továrny Bojko - Export Přimda, která měla zásobit vánoční trh dřevěnými hračkami. Impulsem byla i nutnost soustředit strojní zařízení na výrobu dřevěného zboží do jednoho místa. Výnosy měly také poskytnout finance pro znovuvybudování města Přimdy. Podnik byl veden neefektivně a skončil po půl roce vysokou ztrátou. V březnu 1946 odjel Hutta do Paříže, kde absolvoval malířskou akademii Beaux-Arts. Pobýval také v Mnichově. Po roce 1948 se vrátil do Československa a zakotvil v Chebu. Dílo nese znaky evropské moderny. Byl zakladatelem a první ředitelem Chebské galerie. V roce 1963 získal pro galerii barokní kostel sv. Kláry, který byl po náročných opravách otevřen v r. 1973 jako výstavní a koncertní síň. Kromě vlastní rozsáhlé tvorby se věnoval pedagogické a publikační činnosti. Pochován je na hřbitově v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Hynková Milada

 • 6. březen 1942, Domažlice
V letech 1957-1961 studovala na SUPŠ Praha, obor propagační výtvarnictví. Po ukončení studií působila jako výtvarná pedagožka na okr. Domažlice. Od roku 1965 pak jako výtvarnice v Elitexu Kdyně. Je žačkou F. Šlegla, se kterým pracovala v atelieru. V posledních letech pořádá mezinárodní dílny zaměřené na aradekory. V roce 1996 vystavovala tapiserie v Praze, v Galerii Křížovníků, v roce 1999 v Pardubicích, v galerii U Jonáše. Zdroj: www.mekbn.cz